Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-10-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 36002

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 16-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Ασφάλιση οχήματος του Δήμου.
3. Eγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου.
4. Ορισμός δικηγόρου για εξέταση ειδικού αιτήματος μείωσης οφειλής του Δήμου στην εταιρεία «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ».
5. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί απόφασης αριθμ. 3/2009 Ειρηνοδικείου Προσχίου.
6. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφου στην «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΛΗ ΑΒΕΕ-Κ.GROUP AE».

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης