Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 23/10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60160 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-10-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 36934

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 23-10-2012, και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση – Ανακαίνιση Ιατρείου Τ.Κ. Γαλατά.
3. Εγκριση έκθεσης Γ΄τριμήνου έτους 2012 για την εκτέλεση του πρ/σμού.
4. Εγκριση των τεχνικών περιγραφών της αρ. 32/2012 μελέτης της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών «Εργασίες αποκάλυψης θεμελίων 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου.
5. Εγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρου.
6. Παραλαβή της περιβαλλοντικής μελέτης για την «Ανάπλαση-Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη-Πιά-Κεφαλόβρυσου-Τζαβελλαίων-Ησιόδου &Οξύλου.
7. Παραλαβή της περιβαλλοντικής μελέτης για την «Δημιουργία-Ανάπλαση-Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Μπουλές Γιάννης