Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού: «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας»

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αρ.Πρ. 37110/22/10/12

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης ωρίμανσης / υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε. Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 50.000,00 €

Περίληψη Προκήρυξης
Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ε. Π. (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ )
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 : «Υποστήριξη επιτελικών Δομών , λειτουργιών και δικαιούχων Φορέων του Ε. Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» » Απόφαση Ένταξης: Αρ. Πρωτ .625/ 08-03-2012 (Α Δ Α: Β44Θ46ΨΧΨΤ-ΛΥ6 )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ναυπακτίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με το Νόμο 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) Άρθρο 20 , παρ 13 (προσθήκη στο άρθρο 209 του ν. 3463/2006 ) και το ΠΔ 28/80 για την επιλογή αναδόχου, ( Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου )
με κριτήριο κατακύρωσης , την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο « Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας »
της πράξης με τίτλο « Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ναυπακτίας»
(Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας )
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
από το « Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης »
(Το έργο αφορά υπηρεσίες εκτός του πεδίου του Ν.3316/2005 , και θα εκτελεστούν με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) σύμφωνα με τις διατάξεις:
•του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
•την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
•το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
•την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών).

Αντικείμενο του έργου:
Το έργο Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Δήμου Ναυπακτίας ενταγμένο στο Ε. Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Απόφαση Ένταξης: Αρ. Πρωτ .625/ 08-03-2012 (Α Δ Α: Β44Θ46ΨΧΨΤ-ΛΥ6 ) περιλαμβάνει επιλογή και ανάθεση σε δύο τεχνικούς συμβούλους , με διακριτό ρόλο στον καθένα ,την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου όπως περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο της πράξης και συγκεκριμένα :

1. Για την τεχνική Υποστήριξη ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων . σε σύμβουλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, με Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών , μετά τη λήψη του πτυχίου του, στην ωρίμανση έργων και διαχείριση προγραμμάτων και έργων ΚΠΣ – Ε Σ Π Α. και που σκοπό έχει την υποστήριξη της τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας μέχρι και το στάδιο της εντολή δημοπράτησης από την Διαχειριστική αρχή . (διορθώσεις μελετών – επικαιροποιήσεις τιμών – συμπληρώσεις τευχών διαγωνισμού-διαδικασία έγκρισης όρων διακήρυξης κ. α)
2. Για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. σε σύμβουλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην υλοποίηση – επίβλεψη δασοτεχνικών έργων – στην σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών – καθώς και στην παρακολούθηση – έλεγχο προγραμμάτων και έργων Γ΄ Κ Π Σ – Ε Σ Π Α. Επίσης θα πρέπει να έχει συντάξει τουλάχιστο ένα Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινής Ζώνης που σκοπό έχει την υποστήριξη της τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας για την υλοποίησης των έργων μετά την εντολή δημοπράτησης από την Διαχειριστική Αρχή (Ολοκλήρωση Διαγωνισμών – συμβάσεις – παρακολούθηση υλοποίησης -γνωμοδοτήσεις κ.α.).
Τόπος και μέσα παροχής υπηρεσιών:
Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο Ναυπακτίας με τα μέσα που θα τους παρέχει ο Δήμος Ναυπακτίας.
Τίμημα
Το εκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών (25.000 € για κάθε μία) δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 50.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων.
Διάρκεια της σύμβασης :
Η συνολική διάρκεια της εργασίας θα είναι 46 μήνες (23 μήνες για κάθε σύμβουλο).
Εγγύηση συμμετοχής:
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ – για το σύνολο της παροχής υπηρεσιών 2.032,50 €. – ενώ εγγύηση συμμετοχής για κάθε σύμβουλο ξεχωριστά ποσό 1.016,25 € .
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% του συμβατικού συνολικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Η Νομική μορφή που πρέπει να έχουν οι διαγωνιζόμενοι στους οποίους θα ανατεθούν οι συμβάσεις , είναι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε Ο Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 , σύμφωνα με την διακήρυξη.
Είδος διαδικασίας :
Πρόχειρος Διαγωνισμός (επιτροπή αξιολόγησης Οικονομική Επιτροπή).
Κριτήρια ανάθεσης:
Η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα Τεύχη του διαγωνισμού από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στο Αντίρριο Πληροφορίες κ. Καραγεώργος Παναγιώτης τηλ.:26343 60405 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προθεσμία για την παραλαβή τευχών διαγωνισμού έως :
7/11/2012 και ώρα 10:00 π. μ.
Χρόνος διενέργειας:
9/11/2012 και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας : Δημαρχείο Ναυπακτίας , Ιλάρχου Τζαβέλλα 37 Ναύπακτος Τ. Κ. 30300.
Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Για τέσσερις (4) μήνες (από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους) .
Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στο Αντίρριο Πληροφορίες κ Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος . τηλ.:2634360408 – Πετσίνης Αθανάσιος τηλ. 2634360405 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι 7-11-2012.
Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα:
23/10/2012.
Ναύπακτος 22-10-2012
Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Μπουλές Ιωάννης