ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/10/2012
ΑΡ. ΜΕΛ: 2/2012
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 37229

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, για την εκτέλεση των εργασιών: «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου», η οποία αποτελεί υποέργο της εντεταγμένης πράξης «Ανάδειξη και αναβάθμιση Ναυμαχίας Ναυπάκτου», με κωδικό MIS 374450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι, προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2012, και ώρα 10:00π.μ.΄ αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στον Δήμο, στη Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΚΟΖΩΝΗ Τ.Κ. 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας: «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου» ή Δημοτικές Επιχειρήσεις που βάση του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας, δηλαδή στα 2.500 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Τέρμα Κοζώνη στο τηλέφωνο 2634020028, Τμήμα Προμηθειών.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Μπουλές Ιωάννης

Δείτε την ανακοίνωση του πρόχειρου διαγωνισμού.