ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143 FAX: 26340 23600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29-10-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 37656

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 30-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών (διδασκαλίας-γραφείων) και χώρων υγιεινής (W.C), για την στέγαση των μαθητών του 2ου ΓΕΛ και του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.
2. Ανάκληση-ακύρωση της 347/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Ναυπακτίας» και κατάρτιση όρων διακήρυξης», καθώς και των 416/2012 και 420/2012 ομοίων περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού.
3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Ναυπακτίας» και κατάρτιση όρων διακήρυξης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί:
Α)Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Για την όσο το δυνατόν συντομότερη επίλυση του προβλήματος στέγασης του 2ου Λυκείου και του 2ου Γυμνασίου.
Β) Για το 2ο και 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.: Πρέπει άμεσα να προκηρυχθεί εκ νέου ο διαγωνισμός για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Ναυπακτίας» λόγω προθεσμίας.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Μπουλές Γιάννης