Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 6-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2-11-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 38109

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 6-11-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» του αντίστοιχου έργου ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με κωδικό MIS 356884 στο Ε. Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
3. Επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» του αντίστοιχου έργου ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με κωδικό MIS 356884 στο Ε. Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
4. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή εφ’ άπαξ επιδόματος του Ν.Δ. 57/73
5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 74/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου επί αγωγής Τζίκερα Κων/νου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης