Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/11/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-11-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 39246

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 21-11-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Εγκριση πρακτικού εξέτασης της ένστασης της εταιρείας «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ» κατά του 1ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού «Παραγωγή ντοκιμαντέρ για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου» του Δήμου Ναυπακτίας
3. Εγκριση όρων επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο «παραγωγή ντοκιμαντέρ για τη ναυμαχία της Ναυπάκτου» του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Εγκριση τεχνικής περιγραφής της 43/2012 μελέτης Δ/νσης Περιβάλλοντος «προμήθεια μηχανισμού μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α.»
5. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου και τσιμεντόστρωσης στην Τοπική Κοινότητα Πιτσιναίικων».
6. Εγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου διαχειριστή για αμοιβή υποθηκοφυλακείων κλ.π..
7. Απαλλαγή υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής Εκπροσώπου Τ.Κ.Ασπριά.
8. Εγκριση δαπάνης 156,00 ευρώ λήψης αντιγράφων συμβολαίων και απόδοση ποσού.
9. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση της υπαλλήλου του Δήμου μας κ.Σερεμέτη Λαμπρινής ενώπιον του τριμελούς Πλημμελειοδικίου Μεσολογγίου

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης