Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-11-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 39429

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 27-11-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Εγκριση τεχνικής περιγραφής της 43/2012 μελέτης Δ/νσης Περιβάλλοντος «προμήθεια μηχανισμού μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α.»
3. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου και τσιμεντόστρωσης στην Τοπική Κοινότητα Πιτσιναίικων».

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης