Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-11-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 39796

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 5-12-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
2. Εγκριση τεχνικής περιγραφής της 43/2012 μελέτης Δ/νσης Περιβάλλοντος «προμήθεια μηχανισμού μεταφοράς Α.Μ.Ε.Α».
3. Εγκριση τεχνικών περιγραφών της αριθμ. 37/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αφορά την «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για επούλωση λακκουβών».
4. Εγκριση τεχνικών περιγραφών της αριθμ. 35/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αφορά την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για επισκευή πεζοδρομιών».
5. Εγκριση τεχνικών περιγραφών της αριθμ. 36/2012 Τεχνικής περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αφορά την εκτέλεση των εργασιών: «Άρση καταπτώσεων στις Δημοτικές Ενότητες».
6. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επούλωση λακκουβών οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Δ.Ε.Πλατάνου».
7. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κατολισθενόντων πρανών Τ.Κ.Νεοχωρίου ΔΕ Πλατάνου» .
8. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση μαντρότοιχου Τ.Κ.Μηλιάς, Ποκίστας».
9. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση μαντρότοιχου Τ.Κ.Σίμου».
10. Εγκριση τεχνικής περιγραφής και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης δρόμου Τ.Κ. Φαμήλας».
11. Άσκηση προσφυγής στην Επιτροπή του άρθρου 152 κατά της υπ’ αριθμ.103066/6273/9-11-2012 απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκ.Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης