ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 13/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-12-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 40998

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 13-12-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2013.
2. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
3. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας
4. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2013.
5. Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων
6. Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδιμούντων
7. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013.
8. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2012.
9. Ορισμός: νέας ημερομηνίας της δημοπρασίας του υποέργου 2,«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ».
10. Αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων του αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτιριακό συγκρότημα (πρώην μηχανουργείο) του σχολείου ΕΠΑΛ» για διάλυση της σύμβασης.
11. Αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων του αναδόχου της μελέτης «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων του πρώην ξυλουργείου του σχολείου ΕΠΑΛ» για διάλυση της σύμβασης.
12. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ», υποέργο 3 της πράξης «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης του 3ου Δημοτικού Σχολειού Ναυπάκτου με την Υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας Και Την Εγκατάσταση Συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας Κωδικό ΟΠΣ: 356886 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12.
13. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ», υποέργο 3 της πράξης «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης του 7ου Δημοτικού Σχολειού Ναυπάκτου με την Υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας Και Την Εγκατάσταση Συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας Κωδικό ΟΠΣ: 356884 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12.
14. Εγκριση τεχνικών περιγραφών της 15/2012 Τεχνικής Περιγραφής της Δ./νσης Περιβάλλοντος η οποία αφορά της εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση αναμεταδοτών».

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι:
Α) Τα θέματα από του αριθ. 1 έως 7 της ημερήσιας διάταξης αφορούν τον καθορισμό και την επιβολή των πάσης φύσεως τελών που θα καταβάλουν οι δημότες και τα στοιχεία των αντιστοίχων αποφάσεων Της Ο.Ε. θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2013.
Β) Το υπ΄αριθ. 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά πιστώσεις του πρ/σμού και η σχετική απόφαση της Ο.Ε. είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Γ)Το υπ΄ αριθ. 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τη δημοπρασία του υποέργου 2,«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ».: και η σχετική απόφαση της Ο.Ε. είναι αναγκαία αλλά και προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν .
Δ) Τα υπ’ αριθ. 10 & 11 θέματα ημερήσιας διάταξης αφορούν τις μελέτες ολοκλήρωσης των εν εξελίξει εργασιών του σχολείου ΕΠΑΛ και οι σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε είναι αναγκαίες για τη συνέχιση απρόσκοπτα των εργασιών.
Ε) Τα υπ’ αριθ. 12 & 13 θέματα ημερήσιας διάταξης αφορούν τις μελέτες των αναφερόμενων έργων που πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και οι σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε είναι αναγκαίες λόγω προθεσμιών του προγράμματος.&
ΣΤ) Το υπ΄αριθ. 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τη συντήρηση των αναμεταδοτών και η σχετική απόφαση της Ο.Ε είναι αναγκαία προκειμένου οι σχετικές εργασίες να εκτελεστούν το συντομότερο δυνατόν, για να μην υπάρξει πρόβλημα αναμεταδόσεως του σήματος στην περίοδο των επερχόμενων εορτών.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης