Αριθ. Απόφασης 265/2011-Ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ,ύστερα από δύο άγονες δημοπρασίες.

ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΚΓ-ΛΙΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 265/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ,ύστερα από δύο άγονες δημοπρασίες.

Στη Ναύπακτο σήμερα 13 Ιουλίου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 24667/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  εκτός  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε οριστικά σε ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας  αποχώρησε  οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 3. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά  από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά  τη διάρκεια  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης
 4. Η  δημοτική σύμβουλος  κ.. Κουτσοσπύρου  αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού  συμβουλίου   κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού συμβουλίου συνεχίστηκε και μετά τη 12η νυχτερινή ώρα  με σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης«Ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ,ύστερα από δύο άγονες δημοπρασίες» και έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του γραφείου προμηθειών η οποία έχει ως εξής:

1) Το με αριθμ.Πρωτ.6702/2-3-2011 έγγραφο με θέμα: Περίληψη διακήρυξης Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2011 ποσού 260.000,00  ΕΥΡΩ

2)Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά καθώς και το γεγονός, ότι ο διαγωνισμός δεν έφερε αποτέλεσμα και τις δύο φορές αν και τηρήθηκαν  όλοι οι κανόνες δημοσιότητας, προτείνουμε την  προμήθεια των Καυσίμων και Λιπαντικών για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2011 με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο μετά από απόφαση και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 3, το άρθρο 23 παρ 2, το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/1995 άρθρο 2 παρ.13.

Ο  κ. Δήμαρχος  που πήρε το λόγο στη συνέχεια  ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο  για το θέμα των καυσίμων που απασχολεί το  Δήμο  και   πρότεινε  να εγκριθεί  η εισήγηση της υπηρεσίας.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απευθείας  ανάθεση από το κ. Δήμαρχο της προμήθειας των Καυσίμων και Λιπαντικών για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2011  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ 3, το άρθρο 23 παρ 2, το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/1995 άρθρο 2 παρ.13.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  14/7/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης