Αριθ. Απόφασης 262/2011-Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Ναυπακτίας –Καλοκαίρι 2011

ΑΔΑ: 4Α58ΩΚΓ-ΝΒΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 262/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Ναυπακτίας –Καλοκαίρι 2011

Στη Ναύπακτο σήμερα 13 Ιουλίου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 24667/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  εκτός  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε οριστικά σε ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας  αποχώρησε  οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 3. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά  από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά  τη διάρκεια  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης
 4. Η  δημοτική σύμβουλος  κ.. Κουτσοσπύρου  αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού  συμβουλίου   κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού συμβουλίου συνεχίστηκε και μετά τη 12η νυχτερινή ώρα  με σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης«Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Ναυπακτίας –Καλοκαίρι 2011». Το λόγο πήρε  στη συνέχεια  η Αντιδήμαρχος  επί των πολιτιστικών κ. Ζιαμπάρα  η οποία αναφέρθηκε διεξοδικά  στη δυσκολία του  σχεδιασμού του προγράμματος, στην συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους, στην  ανάγκη αλλαγής φιλοσοφίας  και στην επιλογή των χώρων πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, που είναι χώροι πολιτισμού και αποτελούν κίνητρο προσέλκυσης  επισκεπτών. Τέλος  αναφέρθηκε  αναλυτικά στις εκδηλώσεις  που θα γίνουν ανά Δημοτική ενότητα. Το λόγο πήρε στη συνέχεια  ο δημ. σύμβουλος κ. Παπαθανάσης ο οποίος είπε ότι  θα έπρεπε να υπάρχει το οικονομικό κόστος  κάθε εκδήλωσης , επεσήμανε δε  ότι  το πρόγραμμα αυτό  είναι κατώτερο  του αναμενομένου  και έρχεται   καθυστερημένα  για έγκριση .  Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κοτσανάς είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει το κόστος  για κάθε εκδήλωση και παράλληλα να γίνει και η ανάθεση αυτών. Τέλος ο κ. Κοτσανάς  αναφέρθηκε  στις εκδηλώσεις  που γίνονται στην Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου., οι οποίες είναι υποβαθμισμένες  έναντι των πολιτιστικών εκδηλώσεων προηγούμενων ετών. O δημ. Σύμβουλος κ. Καρακώστας   μίλησε  για τη φιλοσοφία των εκδηλώσεων και για την  ανάγκη παραγωγής  πολιτισμού και ζήτησε την επόμενη χρονιά το πρόγραμμα να έρθει για συζήτηση έγκαιρα , έτσι ώστε στις εκδηλώσεις  να συμπεριλαμβάνονται και άλλες προτάσεις Ο δημ. σύμβουλος κ. Κοτρωνιάς  αναφέρθηκε και αυτός  στο κόστος  που πρέπει να υπάρχει  για κάθε εκδήλωση  και επεσήμανε  την ανάγκη οικονομικής  υποστήριξης των πολιτιστικών συλλόγων. Τέλος διευκρινιστικές απαντήσεις  έδωσε η Αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα .

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρόγραμμα  πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Ναυπακτίας –Καλοκαίρι 2011

Το οποίο έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΑ

17/7-23/7Ωρα:10:00-12:00 και 18:00-21:00, Αίθουσα Ναυπακτία

Έκθεση φωτογραφίας «Η Ναύπακτος του χτές»

Διοργάνωση: Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές

18/7 Δευτέρα, Ώρα: 20:30, Κήπος Αρχοντικού Μπότσαρη

Παρουσίαση βιβλίων Με αφορμή ένα βιβλίο – παρουσίαση βιβλίων Ναυπακτίων συγγραφέων σε συνεργασία με τη Δημοτική Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη

20/7 Τετάρτη, Ώρα: 18:30, Παπαχαραλάμπειο Στάδιο Παπαχαραλάμπειοι Αγώνες Στίβου

21/7 Πέμπτη, Ώρα: 21:00, Παραλία Γριμπόβου Μουσική Συνάντηση Φιλαρμονικών

Δημοτική Παπαχαραλάμπειος Φιλαρμονική Ναυπάκτου και Φιλαρμονική Καρπενησίου

22-31/7 Αλσύλλιο Γριμπόβου τουρνουά Beach Volley Διοργάνωση: Ομόνοια Ναυπάκτου

24/7 Κυριακή, Ώρα: 21:30, Πολυχώρος Παλαιά Σφαγεία ρεμπέτικη βραδιά Διοργάνωση: Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές

25- 31/7 Ώρα: 19:00 – 22:00, Φετιχέ Τζαμί Έκθεση φωτογραφίας του Χρήστου Διαμάντη σε συνεργασία με την Αθανασία Αγγελοπούλου

27/7 Τετάρτη, Ώρα: 21:00, Κήπος Ξενία

Αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό «τα μεγάλα τραγούδια» Γιάννης Σπανός, Πένυ Ξενάκη, Ασπασία Φραγκούλη και η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου

28/7 Πέμπτη, Ώρα: 21:00, Κήπος Aρχοντικού Μπότσαρη Θέατρο Σκιών από εφήβους της πόλης

28-29/7  Ώρα: 18:00, Παραλία Ψανής3×3 μπάσκετ

29/7 Παρασκευή, Ώρα: 21:00, Πλαζ μουσική και χορός από τον κινηματογράφο Δημοτική Παπαχαραλάμπειος Φιλαρμονική Ναυπάκτου και Σχολή Χορού Μάρθας Καραλή

30/7 Σάββατο, Ώρα: 21:00, Κήπος Ξενία Λαϊκή Συναυλία με την ορχήστρα του Λάκη χαλκιά

Διοργάνωση: Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας

31/7 Κυριακή, Ώρα: 21:00, Κήπος Ξενία Αφιέρωμα στους Απόδημους της Ναυπακτίας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Παπαχαραλάμπους και με τη συμμετοχή της Παραδοσιακής Χορωδίας Ι.Μ. Ναυπάκτου

3/8 Τετάρτη, Ώρα: 21:00, Κήπος Ξενία «οι Ηλίθιοι» Τμήμα Εφήβων του Θεατρικού Εργαστηρίου της Ειρήνης Ευαγγελάτου

3-15/8 Ώρα: 19:00 – 23:00, Φετιχέ Τζαμί Έκθεση Ζωγραφικής της Αγγελικής Λόη

8/8 Δευτέρα, Ώρα: 21:00, Κήπος Ξενία «Εμείς», Θεατρική Παράσταση του Δημ. Σταμούλη από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου

12/8 Παρασκευή, Ώρα: 22:00, Ριγάνι Ευήνεια Βραδιά Νεολαίας

13/8 Σάββατο, Πανσέληνος, Ώρα: 21:00, Κάστρο Ναυπάκτου Συναυλία με το μουσικό σχήμα ΑΤΡΟΠΟΝ Αφιέρωμα από τον Χατζηδάκι στη Fayruz

14/8 Κυριακή, Ώρα: 21:00, Κάστρο Ναυπάκτου «τango…Σε ένα γυάλινο κόσμο» Μουσικοθεατρική παράσταση

21/8 Κυριακή, Ώρα: 21:00, Κήπος Ξενία «Ποιος Σκότωσε τον William» Θεατρική παράσταση Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές

27/8 Σάββατο, Ώρα: 21:00, Μαμουλάδα «το Πανηγύρι» – Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Πυλήνης

3-4/9 Βελβίνα Αγωνιστικό διήμερο Στη Βελβίνα

3/9 Δρομικός Ορεινός Αγώνας, Ώρα: 17:30 – 4/9 Ποδηλατικός Αγώνας (Μbike), Ώρα: 11:00 Διοργάνωση: ΣΜΥ Lepanto

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

ΧΑΛΚΕΙΑ

6/8 Σάββατο, Ώρα: 17:30, Κάτω Βασιλική γιορτή της Τράτας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Βασιλικής

10/8 Τετάρτη, Ώρα: 18:00, Κρυονέρι τουρνουά πινγκ – πονγκ σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας

13/8 Κυριακή, Ώρα: 22:00, Λιμνοπούλα Βραδιά Νεολαίας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Βασιλικής

22/8 Δευτέρα, Ώρα: 21:00, Τρίκορφο «Ποιός Σκότωσε τον William» Θεατρική παράσταση

Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές

29/8 Δευτέρα, Ώρα: 21:00, Γαλατάς μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Μεσολογγίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

22/7 Παρασκευή, Ώρα: 21:00, Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας «Η Αληθινή Απολογία του Σωκράτη» Θεατρική παράσταση με τον Χρήστο Καλαβρούζο

31/7 Κυριακή, Ώρα: 6:30, Ρίζα Ανάβαση Στην ΚΛΟΚΟΒΑ Φυσιολατρικός Σύλλογος Αντιρρίου

1/8 Δευτέρα, Ώρα: 21:00, Πλατεία Χορμόβα Αντιρρίου Περιδιάβαση στην  ελληνική μουσική με τη Φιλαρμονική Αντιρρίου

5/8 Παρασκευή, Ώρα: 21:30, Αγραπιδόκαμπος «γιορτή του Δάσους» με την ορχήστρα του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγραπιδοκάμπου

5-7/8 Πλατεία Χορμόβα τουρνουά μπάσκετ για παιδιά

9/8 Τρίτη, Ώρα: 21:30, Πλατεία Χορμόβα Αντιρρίου Λαϊκή Βραδιά με τα Παιδιά από το Μολύκρειο

10/8 Τετάρτη, Ώρα: 20:30, Κάστρο Αντιρρίου «Δρώμενα Στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ» (Θέατρο Δρόμου, Ξυλοπόδαροι, Μουσικές Σκηνές: Τρίο Ρουμπαγιάτ, La Galana)

12/8 Παρασκευή, Ώρα: 18:00, Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα τουρνουά πινγκ – πονγκ σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας

12-14 Μολύκρειο τουρνουά Μπάσκετ για ενήλικες

14/8 Κυριακή, Ώρα: 8:00, Πλατεία Χορμόβα Ποδηλατάδα με τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Αντιρρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ

30/7 Σάββατο, Ώρα: 8:30, Γραμμένη Οξυά 5ο διαδημοτικό Αντάμωμα στη γραμμένη οξυά

6/8 Σάββατο, Ώρα: 20:00, Κρυονέρια Μέλι και Καρύδι σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Άγιος Γεώργιος Κρυονεριτών

9/8 Τρίτη, Ώρα: 21:00, Άνω Χώρα «Εμείς», Θεατρική Παράσταση του Δημ. Σταμούλη από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου

10/8 Τετάρτη, Ώρα: 18:00, Άνω Χώρα τουρνουά πινγκ-πονγκ σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας

12/8 Παρασκευή, Ώρα: 7:00, Καταφύγιο Ανάβαση Στο Μακρύορο σε συνεργασία με την Αδελφότητα Απανταχού Καταφυγιωτών

17/8 Τετάρτη, Ώρα: 20:30, Δημοτικό Γήπεδο Τερψιθέας Ξεφλουδισια Καλαμποκιού σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τερψιθεατών

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

10/8 Τετάρτη, Ώρα: 21:00, Θέατρο Ροντήρη, Πλάτανος «Εμείς», Θεατρική Παράσταση του Δημ. Σταμούλη από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου

13/08 Σάββατο, Ώρα: 21:00, Ευηνολίμνη βραδιά Νεολαίας στην Ευηνολίμνη σε συνεργασία με τον πολιτιστικό Σύλλογο Περδικόβρυσης

19/8 Παρασκευή, Ώρα: 19:00, Δημοτικό Σχολείο Πλάτανου Παρουσίαση βιβλίου «Σελίδες από τον ελληνοιταλικό πόλεμο 1940» του Γ. Κόκκασε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους Πλατάνου

19/8 Παρασκευή, Ώρα: 21:00, Αράχωβα Λαϊκή βραδιά σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Αραχωβιτών Ναυπακτίας

21/8 Κυριακή, Ώρα: 21:00, Θέατρο Ροντήρη, Πλάτανος Παραδοσιακή Συναυλία «Όργανα, τα εργαλεία της μουσικής» με τους Γ. Κοτσίνη και Αρετή Κετιμέ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΝΗΣ

8/8 Δευτέρα, Ώρα: 17:30, Σίμου Πυλήνιος Αύγουστος Αγώνες Στίβου

9/8 Τρίτη, Ώρα: 18:00, Σίμου Τουρνουά πινγκ-πονγκ σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας

13/8 Σάββατο, Ώρα: 8:00, Καρέλι Στράνωμας – Γέφυρα Αρτοτίβας ΠΟΤΑΜΟΠΟΡΙΑ στον Εύηνο  σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Δ.Ε. Πυλήνης και τον πολιτιστικό σύλλογο Αχλαδοκάστρου

13/8 Σάββατο, Ώρα: 21:00, Υπαίθριο θεατράκι στην Πλατανόβρυση Δορβιτσάς«Εμείς»,Θεατρική Παράσταση του Δημ. Σταμούλη από το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου

19/8 Παρασκευή, Ώρα:21:30, Σίμου Αντάμωμα Πυληνίων με παραδοσιακή μουσική με τους Γ.Κοτσίνη και Αρετή Κετιμέ

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  14/7/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης