Αριθ. Απόφασης 257/2011-Λειτουργία Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας

ΑΔΑ: 4Α5ΖΩΚΓ-Σ25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 257/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Λειτουργία Κέντρου Υγείας Άνω  Χώρας

Στη Ναύπακτο σήμερα 13 Ιουλίου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 24667/8-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος  εκτός  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε οριστικά  ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ.
 2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας  αποχώρησε  οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 3. Ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς αποχώρησε οριστικά  από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά  τη διάρκεια  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης
 4. Η  δημοτική σύμβουλος  κ.. Κουτσοσπύρου  αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού  συμβουλίου   κατά τη διάρκεια  συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης.

Η συνεδρίαση του  Δημοτικού συμβουλίου συνεχίστηκε και μετά τη 12η νυχτερινή ώρα  με σύμφωνη  γνώμη του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Λειτουργία Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας» και έδωσε το λόγο στον  κ. Δήμαρχο ο οποίος  ενημέρωσε αναλυτικά  το δημοτικό συμβούλιο  για τη σύσκεψη  και τη συζήτηση που έγινε στην τοπική κοινότητα Άνω Χώρας, αναφέρθηκε  στους λόγους  για την αναγκαιότητα  ύπαρξης του Κέντρου Υγείας και πρότεινε  να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα, το οποίο θα σταλεί σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Τέλος ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί η συνέχεια της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας είναι σημαντική για το δήμο. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παπαθανάσης, Κοτρωνιάς Κοτσανάς τόνισαν την ανάγκη συνέχισης  της  λειτουργίας του  κέντρου υγείας, καθώς  και  των αγροτικών ιατρείων στις δημοτικές ενότητες  του Δήμου. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καρακώστας  είπε ότι το ποιοτικό βάρος που πέφτει στο δημοτικό συμβούλιο είναι μεγάλο  και θα πρέπει να κινηθεί σε μια άλλη κατεύθυνση και όχι προς τη μείωση των δαπανών για την υγεία. Τελικά διαμορφώθηκε  ψήφισμα το οποίο  ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε  επιτροπή  αποτελούμενη από τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων , τον  Δ/ντη του Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας ,  τον Αντιδήμαρχο κ. Καραλή και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού σωματείου ιδιοκτητών ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων κ. Αγγελόπουλο Ανδρέα.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος

2. Εκδίδει το πιο κάτω ψήφισμα για τη συνέχιση λειτουργίας του  Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας:

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του  Δήμου Ναυπακτίας που συνήλθε στη Ναύπακτο στις 13 Ιουλίου του 2011  με  θέμα την  αναγκαιότητα συνέχισης  της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας εξέδωσε με την υπ’αριθμ.257/2011 απόφασή του,  το παρακάτω  ψήφισμα:

1. Το κέντρο υγείας Άνω Χώρας  συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Αποδοτίας και την προβολή της ορεινής Ναυπακτίας. Η μέχρι σήμερα λειτουργία του, παρά τις αδυναμίες και τις ελλείψεις, συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των λίγων κατοίκων της ορεινής Ναυπακτίας αλλά και των επισκεπτών οι οποίοι για να επισκεφτούν μία ορεινή δύσβατη και απομακρυσμένη περιοχή προσμετρούν την ύπαρξη κέντρου υγείας στο οποίο εναποθέτουν τις ελπίδες τους για θέματα υγείας αν προκύψουν.

2. Ζητάμε από την πολιτεία να στηρίξει την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του Κέντρου υγείας Ανω Χώρας.

3. Ζητάμε από την πολιτεία να στηρίξει τις δομές υγείας και στις άλλες δύο Δημοτικές Ενότητες της Ορεινής Ναυπακτίας (Δ.Ε. Πλατάνου, Δ.Ε. Πυλλήνης), δημιουργώντας δύο πολυδύναμα αγροτικά Ιατρεία. Η περιοχή αυτή είναι η πλέον απομακρυσμένη και η παροχή υπηρεσιών υγείας απευθύνεται στα φτωχά κοινωνικά στρώματα.

4. Τέλος ζητάμε από την πολιτεία να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του Κέντρου υγείας Ναυπάκτου που εξυπηρετεί την Ναυπακτία, μέρος του Δήμου Δωρίδας, και μεγάλο αριθμό επισκεπτών του Δήμου μας.

Β) Ορίζει επιτροπή αποτελούμενη από τους επικεφαλής των δημοτικών  παρατάξεων, το Δ/ντή του  Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας, τον Αντιδήμαρχο κ. Καραλή και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού σωματείου ιδιοκτητών ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων κ. Αγγελόπουλο Ανδρέα. η οποία  να προβεί σε όποιες ενέργειες  κρίνει απαραίτητες  για την  παραμονή της λειτουργίας του  Κέντρου  Υγείας Άνω Χώρας.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  14/7/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης