ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Πληρ.: Αβραμίδου Δέσποινα
Τηλ.: 26343-60151

Ναύπακτος, 9-01-2013
Αρ. Πρωτ.: 515

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 άρθρο 94 στοιχείο 30 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών περιήλθε πλέον στους Δήμους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 έως 4 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ – 307 Α) «Ρύθμιση υπαιθρίου εμπορίου (πλανοδίου και στάσιμου)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την ΚΥΑ Κ1-164/17-1-2011 (ΦΕΚ 275/22-2-2011) « Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.»
5. Tην αριθμ. 460/14-11-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί ορισμού Προέδρου, με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή του στην κατ’ Άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Γνωμοδοτική Επιτροπή Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου.
6. Την αριθμ. 39674/18-11-2011 Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου κατ’ Άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 38990/14-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου προς τα υπόλοιπα μέλη να συνέλθουν σε συνεδρίαση στις 23/11/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
8. Το υπ’ αριθμ. 2/23-11- 2012 Πρακτικό της εν λόγω Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου, στο οποίο καταγράφεται και η σχετική εισήγηση της ως προς τον ανώτατο αριθμό αδειών, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος.
9. Την υπ’ αριθμ. 475/10-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας περί προσδιορισμού του ανώτατου αριθμού των αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν το έτος 2013.
10. Τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας (ανάπηροι, πολύτεκνοι, άνεργοι κ.λ.π.).

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ
Ο ανώτατος αριθμός των αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος (2013), ως εξής:
1. Oχτώ (8) αδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου τύπου Α
2. Δέκα τέσσερις (14) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου τύπου Β
και συγκεκριμένα ανά κατηγορία επαγγελμάτων ως κατωτέρω ακολουθεί:

ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α – Προϊόντα Γης & Θάλασσας

α/α Κατηγορία επαγγέλματος Αριθμός νέων αδειών
1 Πώληση νωπών ιχθύων   2
2 Πώληση  οπωροκηπευτικών, οσπρίων   2
3 Πώληση τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής,

Κουλουριών &  αρτοσκευασμάτων

  1
4 Πώληση ξηρών καρπών, κάστανα κ.λ.π.   2
5 Πώληση πόσιμου νερού  
6 Πώληση ανθέων, φυτών κ.λ.π.   1
7 Πώληση παραδοσιακών ζυμαρικών  
   

ΑΔΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β – Λοιπά Προϊόντα

α/α Κατηγορία επαγγέλματος Αριθμός νέων αδειών
1 Πώληση ειδών ρουχισμού – προικός   3
2 Πώληση ειδών οικιακής χρήσης   2
3 Πώληση ψιλικών   2
4 Πώληση παλαιών μεταχειρισμένων αντικειμένων   2
5 Πώληση υποδημάτων   2
6 Κινητές Καντίνες (πώληση ειδών κυλικείου)   3
   

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος (α΄ κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994). Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται ή με την προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων ή με την κατάθεση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης, που εκδίδεται από την Υπηρεσία του Δήμου μας (Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης).
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:
Δικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
(α) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί,
(β) μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α)
(δ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),μ γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
(στ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχεται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας .
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο.
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως την ίδια ημέρα.
Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται το επόμενο έτος.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
(Α) Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου υποβάλλουν, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α), σε πρώτη φάση στην Υπηρεσία του Δήμου μας, από την 10η μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) ότι είναι άνεργος ή κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5. Bεβαίωση μόνιμης κατοικίας (εκδίδεται από την Υπηρεσία του Δήμου μας – Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης).
6. Πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία, από το οποίο αποδεικνύεται, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ότι ανήκει σε μία από τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων, ήτοι:
(α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα εφτά (67%) και τυφλοί,
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1994 (ΦΕΚ 82 Α)
(δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλλινοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
& τον Πόντο,
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ, που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας
Η απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
(Β) Στη συνέχεια, για την oριστική έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 1 παρ.3 του Π.Δ. 254/2005 (ΦΕΚ 307 Α).
1) Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α).
2) Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
3) Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
4) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
5) Άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.
6) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.
7) Εφόσον πρόκειται για κινητή καντίνα έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ