Αριθ. απόφασης 198/2011-Έγκριση δαπάνης ποσού 2.683.20ε για επέκταση του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου της ΔΕ Αποδοτίας.

ΑΔΑ: 4Α35ΩΚΓ-Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας  έτους 2011

Αριθ. απόφασης 198/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση δαπάνης ποσού 2.683.20ε για επέκταση του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου της ΔΕ Αποδοτίας.

Στη Ναύπακτο σήμερα 20 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.21662/16-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Η Δ.Σ κ. Κουτσοσπύρου αποχώρησε κατά τη συζήτηση  των επερωτήσεων.
 2. Ο Δ.Σ κ. Εγγλέζος αποχώρησε οριστικά κατά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Κονίδας αποχώρησε μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης ποσού 2.683.20ε για επέκταση του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου της ΔΕ Αποδοτίας» και

έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ το υπ’ αριθ. Φ 487/259/24-5-11 έγγραφο του υποκαταστήματος της ΔΕΗ Ναυπάκτου στο οποίο αναφέρεται ότι θα πρέπει ο Δήμος να καταβάλει το ποσό των 2.683,20ευρώ για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην τοπική κοινότητα στη ΔΕ Αποδοτίας..

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αριθ Φ 487/259/24-5-11 έγγραφο του υποκαταστήματος της ΔΕΗ Ναυπάκτου στο οποίο αναφέρεται ότι θα πρέπει ο Δήμος να καταβάλει το ποσό των 2.683,20 ευρώ για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην τοπική κοινότητα στη ΔΕ Αποδοτίας.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/6/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης