Αριθ. απόφασης 159/2011-Ορισμός διοικητικού συμβουλίου στην ΔΚΕΑΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΚΓ-Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 159/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός διοικητικού συμβουλίου στην ΔΚΕΑΝ

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Κ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 22 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε   το 13o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός διοικητικού Συμβουλίου στην ΔΚΕΑΝ»  και έδωσε το λόγο στον  κ. Δήμαρχο  ο οποίος αναφέρθηκε στη διαδικασία  συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΚΕΑΝ και πρότεινε  για  πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας  την Αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα, αντιπρόεδρο το Δημοτικό  σύμβουλο κ. Εγγλέζο, και μέλη του  συμβουλίου τον εκπρόσωπο  του κοινωνικού φορέα τον κ. Ρισβά  Αθανάσιο με αναπληρωτή του τον κ. Θεοδοσόπουλο Θεοδόση από το σύλλογο «Αλκυόνη», εκ μέρους των πολιτών  την κ. Βασιλοπούλου Ανδριάνα και αναπληρωματικό την κ Έφη Τσάκου τον κ. Νικολακόπουλο Χαράλαμπο με αναπληρωτή του  την κ. Αποστολοπούλου  Μαρία,   και τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κλαβριζιώτη Ανδρέα με αναπληρωτή του  το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βίτσα Δημήτριο. Ο δημ. Σύμβουλος κ. Παπαθανάσης  πρότεινε  ως τακτικό μέλος  του διοικητικού συμβουλίου από την πλευρά της αντιπολίτευσης το Δημοτικό σύμβουλο κ. Τσουκαλά  και αντιπρόεδρο της εταιρείας  το κ. Λαδιά. Τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κούκουνα  αναπληρωματικό του κ. Τσουκαλά  και δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ της κας Βασιλοπούλου και του  κ. Θεοδοσόπουλου  . Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση  του κ. Δημάρχου, υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι  δημ. Σύμβουλοι κ.κ Σταυρόπουλος, Δούρος, Αγγελοπούλου, Καρκατσούλης, Εγγλέζος, Βίτσας, Τσέλιος, Σαλαμούρας, Χαλαζιάς, Ζιαμπάρα  Καραρακώστας, Καραλής, Σικώλας, Παναγόπουλος, Αγγελοπούλου και πρόεδρος του ΔΣ κ. Πατούχας ενώ την πρόταση του κ. Παπαθανάση για τα συγκεκριμένα  άτομα ψήφισαν οι δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κοτρωνιάς, Κούκουνας, Κουτσοσπύρου, Νούλας, Τσουκαλάς και Παπαθανάσης

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει  ως διοικητικό συμβούλιο στην ΔΚΕΑΝ   τους εξής

 1. Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου  την Αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα Μαρία και αναπληρωτή της  το δημ. Σύμβουλο κ. Καρκατσούλη Δημήτριο
 2. Αντιπρόεδρο του  διοικητικού συμβουλίου  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Εγγλέζο Χρήστο και αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο κ.  Δούρο Παναγιώτη
 3. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ.  Καλαβριζιώτη Ανδρέα ως τακτικό μέλος   και αναπληρωτή του το  δημ. Σύμβουλο κ. Βίτσα  Δημήτριο.
 4. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τσουκαλά  Κων/νο. ως τακτικό μέλος  (Ομόφωνα) και  αναπληρωτή του τον  δημ. Σύμβουλο κ. Κούκουνα Αθανάσιο  (Ομόφωνα)
 5. Την κ. Βασιλοπούλου   Ανδριάνα εκ μέρους των πολιτών ως τακτικό μέλος (Ομόφωνα) και αναπληρωτή αυτής   την κ.  Έφη  Τσάκου
 6. Τον κ. Νικολακόπουλο Χαράλαμπο   εκ μέρους των πολιτών ως τακτικό μέλος και αναπληρωτή  αυτού την κ.Αποστολοπούλου  Μαρία
 7. Τον  κ. Ρισβά Αθανάσιο εκπρόσωπο του κοινωνικού φορέα    από το σύλλογο «Αλκυόνη»  ως τακτικό μέλος  και  αναπληρωτή  αυτού τον Θεοδοσόπουλο Θεοδόση  (Ομόφωνα)

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης