Αριθ. απόφασης 131/2011-Έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Ναυπάκτου(εισήγηση οικ. Υπηρεσίας του Δήμου)

ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩΚΓ-Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011

Αριθ. απόφασης 131/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Ναυπάκτου(εισήγηση οικ. Υπηρεσίας του Δήμου)

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.9964/11-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Ο δημοτικός σύμβουλος κος Καρακώστας Κων/νος αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 7ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Ναυπάκτου»(εισήγηση οικ. Υπηρεσίας του Δήμου)η οποία έχει ως εξής :

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Τακτικά έσοδα

25.949,88

25.949,88

Χρηματικό υπόλοιπο

5.701,53

5.701,53

Σύνολο

31.651,41

31.651,41

ΕΞΟΔΑ

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Έξοδα

30.047,87

30.047,87

Αποθεματικό

1.603,54

1.603,54

Σύνολο

31.651,41

31.651,41

Ο κος Δήμαρχος πρότεινε την έγκριση του Απολογισμού του ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Ναυπάκτου  σύμφωνα  με την πρόταση της υπηρεσίας.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμού του ΚΑΠΗ του πρώην Δήμου Ναυπάκτου ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Τακτικά έσοδα

25.949,88

25.949,88

Χρηματικό υπόλοιπο

5.701,53

5.701,53

Σύνολο

31.651,41

31.651,41

ΕΞΟΔΑ

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Έξοδα

30.047,87

30.047,87

Αποθεματικό

1.603,54

1.603,54

Σύνολο

31.651,41

31.651,41

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  15/4/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης