Αριθ. απόφασης 108/2011-Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του πρώην δήμου Αποδοτίας που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.

ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΚΓ-Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 108/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ:  Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του πρώην δήμου Αποδοτίας που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Μαρτίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 6890/16-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης
 2. Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς
 4. Μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του πρώην δήμου Αποδοτίας που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα». Τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας η οποία έχει ως εξής:

« Οι κατωτέρω λογαριασμοί αφορούν έργα του προγράμματος ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ του πρώην δήμου Αποδοτίας και ανοίχτηκαν προκειμένου να γίνεται εκταμίευση των χρημάτων του περιφερειακού ταμείου

 1. 5157-046388-962 Τράπεζα Πειραιώς για έργο «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Καταφυγίου και Δ.Δ Γρηγορίου».
 2. 5157-034066-668 Τράπεζα Πειραιώς για έργο «Κατασκευή πλατείας Ανω Χώρας»
 3. 0026-0302.79.0200287919  Τράπεζα Eurobank για έργο «Αποκατάσταση Ηγουμενείου Ιεράς Μονής Αμπελακιώτισσας»

Λόγω της συνένωσης των δήμων (νόμος Καλλικράτη), την κατάργηση του δήμου Αποδοτίας και αλλαγής ΑΦΜ θα πρέπει να κλείσουν οι ανωτέρω λογαριασμοί ορίζοντας υπάλληλο του δήμου Ναυπακτίας ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το κλείσιμο των κατωτέρω λογαριασμών που αφορούν έργα του προγράμματος ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ του πρώην δήμου Αποδοτίας που ανοίχτηκαν προκειμένου να γίνεται εκταμίευση των χρημάτων του περιφερειακού ταμείου

 1. 5157-046388-962 Τράπεζα Πειραιώς για έργο «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ Καταφυγίου και Δ.Δ Γρηγορίου».
 2. 5157-034066-668 Τράπεζα Πειραιώς για έργο «Κατασκευή πλατείας Ανω Χώρας»
 3. 0026-0302.79.0200287919  Τράπεζα Eurobank για έργο «Αποκατάσταση Ηγουμενείου Ιεράς Μονής Αμπελακιώτισσας

2. Ορίζει την δημοτική υπάλληλο Καλπακιώρη Μαρία για το κλείσιμο των παραπάνω λογαριασμών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/3/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης