Αριθ. απόφασης 103/2011-Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με αιτήσεις πολιτών για τροποποίηση σχεδίου πόλεως.(εισήγηση Τμήματος Σχεδίου πόλης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).

ΑΔΑ: 4ΑΓΕΩΚΓ-Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 103/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με αιτήσεις πολιτών για τροποποίηση σχεδίου πόλεως.(εισήγηση Τμήματος Σχεδίου πόλης της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου).

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Μαρτίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 6890/16-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης
 2. Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς
 4. Μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με αιτήσεις πολιτών για τροποποίηση σχεδίου πόλεως» και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ  εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας   σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να ορισθεί μία επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτεί προς το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αιτήσεις πολιτών για τροποποιήσεις  του σχεδίου πόλεως . οποία  μπορεί να είναι  εφταμελής η πενταμελής, με δύο μέλη τεχνικούς  υπαλλήλους. Τέλος στην εισήγηση προτείνονται ν ως μέλη της  επιτροπής οι τεχνικοί υπάλληλοι του τμήματος Πολεοδομικού         Σχεδιασμού-Σχεδίου Πόλεως Βουλγαρίδης Αριστοτέλης και Αναγνωστόπουλος Δημήτρης.  Ο κ. Δήμαρχος στη συνέχεια πρότεινε η επιτροπή αυτή να είναι πενταμελής  και να αποτελείται και από τους δημοτικούς συμβούλους  κ.κ. Γούλα , Κοτρωνιά και Καρακώστα

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  πενταμελή γνωμοδοτική επιτροπή σχετικά με τις αιτήσεις πολιτών για   τροποποιήσεις στο σχέδιο πόλεως  αποτελούμενη από τους δημ. Συμβούλους κ.κ. Γούλα πρόεδρο της επιτροπής, Κοτρωνιά , Καρακώστα και  τους τεχνικούς υπαλλήλους  του Δήμου του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Σχεδίου Πόλεως Βουλγαρίδη Αριστοτέλη και Αναγνωστόπουλο Δημήτρη.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/3/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης