ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Π-Υ 2013

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ναύπακτος 8/2/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Κωδικοί Αριθμοί ΕΣΟΔΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 11.626.571,09 0,00
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 1.611.950,39 0,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 2.427.584,42 0,00
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 1.771.248,24 0,00
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων 2.409.938,77 0,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους 3.488.269,57 0,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 17.198.898,10 0,00
Σύνολο Πόρων 40.534.460,58
Κωδικοί Αριθμοί ΕΞΟΔΑ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ Προϋπολογισμός σε ευρώ 0,00
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.346.842,55 0,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 4.321.671,85 0,00
63,64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 471.738,51 0,00
651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 147.253,36 0,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 769.450,00 0,00
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 2.871.021,30 0,00
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 3.163.805,55 0,00
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 3.909.084,88 0,00
Επενδύσεις
71 Αγορές 970.170,00 0,00
73 Έργα 18.023.423,22 0,00
74 Μελέτες 1.407.309,36 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 0,00 0,00
9111 Αποθεματικό 132.690,00 0,00
Σύνολο Εξόδων & Πληρωμών 40.534.460,58 0,00