Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής 12/2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8-2-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4568

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 12-2-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2013.
2. Χορήγηση τρίμηνων αποδοχών στους υπαλλήλους του Δήμου μας Κυρίτση Κων/νο και Αντωνόπουλο Ιωάννη.
3. Ασκηση ή μη έφεσης κατά της 142/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτ.Μεσολογγίου, ορισμός δικηγόρου και καταβολή προσωρινώς εκτελεστού ποσού 8.000 ευρώ(υπόθεση αγωγής Δημητρίου Φούντζουλα κατά Δήμου Ναυπακτίας –τιμολόγια).
4. Ασκηση εξωδικαστικών και ένδικων ενεργειών για την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Αντιρρίου και Θεώνη συζ. Θωμά Γίδα, την απόδοση του μισθίου και την είπσραξη των οφειλομένων μισθωμάτων -παροχή εντολής στην δικηγόρο του Δήμου.
5. Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον Υπάλληλο του Δήμου Σαλεμένο Δήμητριο για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του Δημάρχου
6. Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στον υπάλληλο του Δήμου Βασιλόπουλο Γεώργιο, για την κάλυψη εξόδων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου.
7. Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών.
8. Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών παιδικών –βρεφονηπιακών σταθμών

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης