Αριθ. Απόφασης 50/2011-Εισήγηση της Δ/νσης οικ.υπηρεσιών του Δήμου για τον ορισμό υπαλλήλων δήμου οι οποίοι με τις υπογραφές τους θα κινούν το νέο έντοκο λογαριασμό όψεως του δήμου μας που θα ανοιχτεί στην τράπεζα Πειραιώς για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του τέως δήμου Αντιρρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. Απόφασης 50/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εισήγηση της Δ/νσης οικ.υπηρεσιών του Δήμου για τον ορισμό υπαλλήλων δήμου οι οποίοι με τις υπογραφές τους θα κινούν το νέο έντοκο λογαριασμό όψεως του δήμου μας που θα ανοιχτεί στην τράπεζα Πειραιώς για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του τέως δήμου Αντιρρίου.

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3887/16-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος  εκτός  της ημερήσιας διάταξης  το οποίο συζητήθηκε   στο τέλος μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ  κ.κ. Παπαθανάσης, ,Τσουκαλάς και Κουτσοσπύρου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 11ο θέμα της ημερήσιας  αναφορικά με την Εισήγηση της Δ/νσης οικ.υπηρεσιών του Δήμου για τον ορισμό υπαλλήλων δήμου οι οποίοι με τις υπογραφές τους θα κινούν το νέο έντοκο λογαριασμό όψεως του δήμου μας που θα ανοιχτεί στην τράπεζα Πειραιώς για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του τέως δήμου Αντιρρίου .

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη η εισήγηση της υπηρεσίας  και ο δήμαρχος  πρότεινε το νέο έντοκο λογαριασμό όψεως να κινούν με τις υπογραφές τους οι παρακάτω υπάλληλοι του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας :

1)Δημήτριος Ραυτόπουλος του Κων/νου, Δημοτικός Ταμίας,2)Μαρία Καλπακιώρη του Νικολάου, αναπληρώτρια Δημοτική Ταμίας και Ταμειακή Διαχειρίστρια,3)Ιωάννης Φούντας του Κων/νου, Ταμειακός Διαχειριστής των Ν.Π.Δ.Δ. και αναπληρωτής Ταμειακός Διαχειριστής του Δήμου μας..

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Το νέο έντοκο λογαριασμό όψεως να κινούν με τις υπογραφές τους έκαστος εκ των παρακάτω υπάλληλων του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας :

1)Δημήτριος Ραυτόπουλος του Κων/νου, Δημοτικός Ταμίας, 2)Μαρία Καλπακιώρη του Νικολάου, αναπληρώτρια Δημοτική Ταμίας και Ταμειακή Διαχειρίστρια, 3)Ιωάννης Φούντας του Κων/νου, Ταμειακός Διαχειριστής των Ν.Π.Δ.Δ. και αναπληρωτής Ταμειακός Διαχειριστής του Δήμου μας..

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης