Αριθ. απόφασης 37/2011-Υποβολή αιτήματος στην πρόσκληση με κωδικό 2.11 για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών Πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής της πράξης με τίτλο «Αποχέτευση Δ..Δ Άνω Χώρας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπακτίας Ν.Αιτωλ/νίας» προϋπολογισμού 2.226.300,00 ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 37/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Υποβολή αιτήματος στην πρόσκληση με κωδικό 2.11 για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση υδατικών Πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής της πράξης με τίτλο «Αποχέτευση Δ..Δ Άνω Χώρας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπακτίας Ν.Αιτωλ/νίας» προϋπολογισμού 2.226.300,00 ευρώ.

Στη Ναύπακτο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 1929/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Πατούχας Παντελής του Νικολάου, πρόεδρος Δ.Σ
 2. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου, αντιπρόεδρος Δ.Σ
 3. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου, γραμματέας Δ.Σ
 4. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 5. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 6. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 7. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 8. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 9. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 10. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 11. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 12. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 13. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 14. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 15. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 16. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 17. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 18. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 19. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 20. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 21. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 22. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 23. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 24. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 25. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 26. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 27. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Χαλαζιάς Νικόλαος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή αιτήματος στην πρόσκληση με κωδικό 2.11 για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>> στον άξονα προτεραιότητας 2 <<Προστασία και διαχείριση υδατικών Πόρων>> ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής της πράξης με τίτλο <<Αποχέτευση Δ.Δ Άνω Χώρας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπακτίας Ν.Αιτωλ/νίας προϋπολογισμού 2.226.300,00 ευρώ».

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Τέθηκε επίσης υπόψη η πιο κάτω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου

«Ο πρώην Δήμος Αποδοτίας είχε ξεκινήσει αλληλογραφία με το ΥΠΕΚΑ  η οποία αφορούσε διαδικασία ένταξης σε Πρόγραμμα χρηματοδότησης , της Πράξης με τίτλο « Αποχέτευση δ.δ. Άνω Χώρας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων» .

Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι έχουν κατατεθεί τα κατωτέρω:

 1. Οριστική μελέτη που αφορά την αποχέτευση του Δ.Δ. Άνω Χώρας
 2. Προμελέτη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
 3. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου « Αποχέτευση δ.δ. Άνω Χώρας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων» ,με το υπ΄ αρ. 10302/20-11-2008 σε ισχυή έως 31-05-2013 από τη ΔΙΠΕΧΩ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
 4. Η  με αρ. 2343/16-03-2007 έγκριση ΠΠΕΑ του έργου  από την ΔΙΠΕΧΩ Δυτ. Ελλάδος
 5. Η με αρ. 22019/14-12-2006 σύμφωνη γνώμη ΝΕΧΩΠ Αιτ/νιάς
 6. Η με αρ. 5438/24-11-2006 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδος
 7. Η με ά ρ. 488/8-2-2007 γνωμοδότηση της ΛΣΤ ΕΠΚΑ
 8. Η με αρ. 1071/30-11-2006 Έγκριση της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
 9. Η με αρ. 991/12-05-2006 απόφαση της  ΝΑ Αιτωλ/νίας , Δ/νση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής  περί καθορισμού χρήσης αποδέκτη   του ρέματος Τόρνος
 10. Το υπ΄αρ. 4210/2005 Συμβόλαιο Αγοράς οικοπέδου 972,35μ2 στο οποίο θα κατασκευαστούν οι ΕΕΛ

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα ανωτέρω αλλά και τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο στο ΥΠΕΚΑ, το έργο είναι ώριμο προς ένταξη .

Επιπλέον έχει ήδη ανοίξει  Πρόσκληση με κωδικό 2.11  για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής , και η οποία τρέχει από της 17-01-2011 έως 31-03-2011.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι υπάρχει έτοιμο Τεχνικό Δελτίο  και Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Πράξης που θα συνοδεύουν την αίτηση ένταξης.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής αιτήματος στο Μέτρο με κωδικό 2.11 για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής για την εκτέλεση της Πράξης  με τίτλο : « Αποχέτευση δ.δ. Άνω Χώρας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων» Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας  προϋπολογισμού 2.226.300,00€ με φορέα υποβολής της πρότασης τον Δήμο Ναυπακτίας».

Ο κύριος δήμαρχος ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο για την σημασία του έργου αυτού και την ανάγκη κατασκευής του και πρότεινε να εγκριθεί η πρόταση της υπηρεσίας  για την υποβολή της σχετικής προτάσεως. Θετικά γα το έργο τοποθετήθηκαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι  κ. Κοτρωνιάς  και κ. Καρακώστας.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο Μέτρο με κωδικό 2.11  για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής για την εκτέλεση της Πράξης  με τίτλο : «Αποχέτευση Δ.Δ Άνω Χώρας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων» Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας  προϋπολογισμού 2.226.300,00€ με φορέα υποβολής της πρότασης τον Δήμο Ναυπακτίας .

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  1/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης