Αριθ. απόφασης 34/2011-Ορισμός προέδρου και δύο (2) μελών εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της « Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 34/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός προέδρου και δύο (2) μελών εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της « Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) ».

Στη Ναύπακτο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 1929/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Χαλαζιάς Νικόλαος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός προέδρου και δύο (2) μελών εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της« Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) ».

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε ως πρόεδρο της Δ.Ε.Π την αντιδήμαρχο κα Ζαμπάρα Μαρία και μέλη τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας τον Δημητρόπουλο Σταύρο και αναπληρωματικό μέλος τον Κοτρώτσο Παναγιώτη, και από την ομοσπονδία επαγγελματικών βιοτεχνικών & εμπορικών σωματείων Ναυπακτίας & Δωρίδας τον Σούζα Ταξιάρχη και αναπληρωματικό μέλος τον Δαβανέλο Θεμιστοκλή.

Ο δημοτικός σύμβουλος κος Καρακώστας Κων/νος αναφέρθηκε στις διατάξεις του νόμου ως αναφορά τα μέλη που συγκροτούν τη Δ.Ε.Π και αναφέρθηκε στην ένωση συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως πρόεδρο της Δ.Ε.Π την δημοτική σύμβουλο κα Ζαμπάρα Μαρία  και μέλη:   Δημητρόπουλο Σταύρο και αναπληρωματικό μέλος τον Κοτρώτο Παναγιώτη από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας,

Σούζα Ταξιάρχη και αναπληρωματικό μέλος τον Δαβανέλο Θεμιστοκλή από την ομοσπονδία επαγγελματικών βιοτεχνικών & εμπορικών σωματείων Ναυπακτίας & Δωρίδας, ως εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  1/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης