Αριθ. απόφασης 33/2011-Αποδοχή παραιτήσεων μελών διοικητικού συμβουλίου- αντικατάσταση- και εκλογή δεκατεσσάρων (14) αντιπροσώπων του Δήμου ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 33/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αποδοχή παραιτήσεων μελών διοικητικού συμβουλίου- αντικατάσταση- και εκλογή δεκατεσσάρων (14) αντιπροσώπων του Δήμου ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας».

Στη Ναύπακτο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 1929/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Χαλαζιάς Νικόλαος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή παραιτήσεων μελών διοικητικού συμβουλίου- αντικατάσταση- και εκλογή δεκατεσσάρων (14) αντιπροσώπων του Δήμου ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας».

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Ο κ. δήμαρχος πρότεινε λόγω των σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας και απαιτήσεων του συνδέσμου, να γίνει αποδοχή των παραιτήσεων των μελών του Διοικητικού συμβουλίου που είχαν εκλεγεί από το πρώην δημοτικό συμβούλιο Ναυπάκτου και να αντικατασταθούν τα υπόλοιπα με την εκλογή συνολικά 14 μελών εκ των οποίων οι 3 από τη μειοψηφία. Τα δε υπόλοιπα μέλη θα συμπληρωθούν από το δήμο Δωρίδας.

Επίσης ο κ. δήμαρχος πρότεινε στο συμβούλιο να συμμετέχουν και 3 εκπρόσωποι της μειοψηφίας. Τα δε υπόλοιπα μέλη θα συμπληρωθούν από το δήμο Δωρίδας.

 1. Σαλαμούρας Χρήστος, ως πρόεδρος
 2. Δούρος Παναγιώτης, μέλος
 3. Βίτσας Δημήτρης, μέλος
 4. Παναγόπουλος Παναγιώτης, μέλος
 5. Καρκατσούλης Δημήτρης, μέλος
 6. Σικώλας Χρήστος, μέλος
 7. Πατούχας Παντελής, μέλος
 8. Καλαβριζιώτης Ανδρέας, μέλος
 9. Εγγλέζος Χρήστος, μέλος
 10. Καραλής Νικόλαος, μέλος
 11. Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα, μέλος

Τέλος από την πλευρά της μειοψηφίας προτάθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. Κούκουνας Αθανάσιος
 2. Τσουκαλάς Κων/νος
 3. Καρακώστας Κων/νος

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την παραίτηση των κ. Νταουσάνη Γιάννη, Αλεξόπουλου Αναστασίου και Κουκούτση Θεόδωρου από μέλη του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας»

2. Αντικαθιστά και εκλέγει 14 μέλη του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας» οι οποίοι είναι οι εξής:

 1. Σαλαμούρας Χρήστος, ως πρόεδρος
 2. Δούρος Παναγιώτης, μέλος
 3. Βίτσας Δημήτρης, μέλος
 4. Παναγόπουλος Παναγιώτης, μέλος
 5. Καρκατσούλης Δημήτρης, μέλος
 6. Σικώλας Χρήστος, μέλος
 7. Πατούχας Παντελής, μέλος
 8. Καλαβριζιώτης Ανδρέας, μέλος
 9. Εγγλέζος Χρήστος, μέλος
 10. Καραλής Νικόλαος, μέλος
 11. Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα, μέλος
 12. Κούκουνας Αθανάσιος, μέλος
 13. Τσουκαλάς Κων/νος, μέλος
 14. Καρακώστας Κων/νος, μέλος

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  1/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης