Αριθ. απόφασης 32/2011-Αποδοχή παραιτήσεων μελών διοικητικού συμβουλίου- αντικατάσταση- ορισμός επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου στην «Δ.Ε.Υ.Α.Ν» με τους αναπληρωτές του και ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 32/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αποδοχή παραιτήσεων μελών διοικητικού συμβουλίου- αντικατάσταση- ορισμός  επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού  Συμβουλίου στην «Δ.Ε.Υ.Α.Ν» με τους αναπληρωτές του και ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου

Στη Ναύπακτο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 1929/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Πατούχας Παντελής του Νικολάου, πρόεδρος Δ.Σ
 2. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου, αντιπρόεδρος Δ.Σ
 3. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου, γραμματέας Δ.Σ
 4. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 5. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 6. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 7. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 8. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 9. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 10. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 11. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 12. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 13. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 14. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 15. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 16. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 17. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 18. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 19. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 20. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 21. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 22. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 23. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 24. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 25. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 26. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 27. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Χαλαζιάς Νικόλαος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή παραιτήσεων μελών διοικητικού συμβουλίου- αντικατάσταση- ορισμός  επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού  Συμβουλίου στην «Δ.Ε.Υ.Α.Ν» με τους αναπληρωτές του και ορισμός προέδρου και αντιπροέδρου».

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Ο κ. δήμαρχος λόγω των σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας και απαιτήσεων της εταιρείας πρότεινε το Δ.Σ της ΔΕΥΑΝ να αντικατασταθεί ως εξής:

 1. Σταυρόπουλος Κων/νος πρόεδρος με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σικώλα Χρήστο
 2. Χειμαριός Γιάννης, δημότης, αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή αυτού τον δημότη Πατούχα Κώστα
 3. Τσέλιος Σπύρος Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πατούχα Παντελή
 4. Καρκατσούλης Δημήτρης Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος, με αναπληρωτή αυτού την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα
 5. Χάρος Μένιος, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον  κ. Σωτηρόπουλο Αθανάσιο
 6. Παπακωστόπουλος Χρήστος, εκπρόσωπος των εργαζομένων, μέλος

Από την πλευρά της ελάσσονος μειοψηφίας προτάθηκε από τον Δ.Σ κ. Κοτσανά για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ ο Δ.Σ κ. Κονίδας Πάνος, ενώ ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αυτοπροτάθηκε. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παπαθανάσης αφού εξέφρασε κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά την ανάδειξη του εκπροσώπου της αντιπολίτευσης στο διοικητικό συμβούλιο πρότεινε τον Δ.Σ κ. Καρακώστα. Στη συνέχεια επακολούθησε ψηφοφορία. Υπέρ της πρότασης του κ. δημάρχου ψήφισαν ομόφωνα. Υπέρ του κ. Κονίδα ψήφισαν οι Δ.Σ κ. Πατούχας, Καλαβριζιώτης, Σαλαμούρας, Δούρος, Σταυρόπουλος, Κονίδας, Κεχαγιάς και Κοτσανάς, ενώ οι υπόλοιποι παρόντες Δ.Σ ψήφισαν υπέρ του κ. Καρακώστα.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Αποδέχεται τις παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης δημοτικής αρχής των κ. Κουκούτση Θεόδωρου, κ. Χάρου Μένιου εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου και κ. Παπακωστόπουλου Χρήστου εκπρόσωπο των Εργαζομένων.

2. Αντικαθιστά τα υπόλοιπα μέλη και ορίζει νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής

Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπακτίας (ΔΕΥΑΝ) ως εξής:

 1. Σταυρόπουλος Κων/νος πρόεδρος με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σικώλα Χρήστο
 2. Χειμαριός Γιάννης, δημότης, αντιπρόεδρος με αναπληρωτή αυτού τον δημότη Πατούχα Κώστα
 3. Τσέλιος Σπύρος Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πατούχα Παντελή
 4. Καρκατσούλης Δημήτρης Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος, με αναπληρωτή αυτού την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα
 5. Χάρος Μένιος, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον  κ. Σωτηρόπουλο Αθανάσιο
 6. Παπακωστόπουλος Χρήστος, εκπρόσωπος των εργαζομένων, μέλος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 18 ψήφους ΥΠΕΡ και 8 ψήφους ΚΑΤΑ

 1. Καρακώστας Κώστας Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κονίδα Παναγιώτη

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  1/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης