Αριθ. απόφασης 26/2011-Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου που εκτελούνται με το ΠΔ 28/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 26/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου που εκτελούνται με το ΠΔ 28/80

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου – Πρόεδρος
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου -Αντιπρόεδρος
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου -Γραμματέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του ΠΔ 28/1980, η παραλαβή κάθε δημοτικής προμήθειας εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του δήμου και ενός δημοτικού συμβούλου. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμούνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος έχουν αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ. 3 του Ν. 3463/06, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 (ΦΕΚ 11Α΄) διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980 (ΦΕΚ 11Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ 346/1998 (ΦΕΚ 230Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007).

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως με απόφαση του Δ.Σ ορίσετε ένα δημοτικό σύμβουλο και τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του δήμου που εκτελούνται με το Π.Δ 28/80, για το έτος 2011. Τα μέλη της επιτροπής με την ιδιότητα του υπαλλήλου θα οριστούν με απόφαση του δημάρχου».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο ο οποίος πρότεινε τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σταυρόπουλο Κων/νο με αναπληρωτή του Δ.Σ κ. Καρκατσούλη Δημήτριο στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου που εκτελούνται με το ΠΔ 28/80

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σταυρόπουλο Κων/νο με αναπληρωτή αυτού τον κ. Καρκατσούλη Δημήτριο στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου που εκτελούνται με το ΠΔ 28/80 .

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης