Αριθ. απόφασης 18/2011-Ορισμός τριών (3) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση επιτροπής απογραφής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 18/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός τριών (3) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση επιτροπής απογραφής.

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του την εισήγηση της Διεύθυνσης  οικονομικών πηρεσιών  του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Απόφαση για συγκρότηση επιτροπής απογραφής

Σχετ: Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α και Η.Δ 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-12-2010 τεύχος Β΄

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ να συγκροτηθεί επιτροπή απογραφής η οποία θα αποτελείται από τρεις δημοτικούς σμβούλους με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας και ο τρίτος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας από την οποία και προτείνεται. Αν δεν προταθεί σύμβουλος από τη μείζοντα μειοψηφία, προτείνεται από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας κατά τη σειρά ανακήρυξής τους. Σε περίπτωση που καμία παράταξη της μειοψηφίας δεν προτείνει σύμβουλου, τότε και ο τρίτος σύμβουλος προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας».

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. δήμαρχο ο οποίος πρότεινε τους Δ.Σ κ. Παναγόπουλο Παναγιώτη και Σικώλα Χρήστο ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές αυτών τους κ. Καλαβριζιώτη Ανδρέα και Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα. Επίσης από την πλευρά της αντιπολίτευσης προτάθηκε ο κ. Κούκουνας Αθανάσιος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή αυτού τον κ. Καρναχωρίτη Μιχαήλ.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή απογραφής η οποία αποτελείται από τους δημοτικούς συμβούλους κ. Παναγόπουλο Παναγιώτη, Σικώλα Χρήστο και Κούκουνα Αθανάσιο ως τακτικά μέλη και τους κ. Καλαβριζιώτη Ανδρέα, Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα και Καρναχωρίτη Μιχαήλ ως αναπληρωτές αυτών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης