Αριθ. απόφασης 17/2011-Αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών για την συνδιοργάνωση με το Δήμο εκδήλωσης ενημέρωσης των πολιτών στις Νευροεπιστήμες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 17/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών για την συνδιοργάνωση με το Δήμο εκδήλωσης ενημέρωσης των πολιτών στις Νευροεπιστήμες

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 12o θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με τον προσδιορισμό του χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθησε η πιο κάτω συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη έχει ως εξής Πρόεδρος: Να εισηγηθεί η αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα.

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:

Ζιαμπάρα (ανάγνωση εισήγησης): Η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στις 26 Φεβρουαρίου 2011 στην Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα Ναυπάκτου με θέμα: Σωματικός και Ψυχολογικός πόνος  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις Νευροεπιστήμες».

Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, και παράλληλα θα συμμετέχουν μαθητές του γυμνασίου Αντιρρίου και μαθητές του 3ου γυμνασίου Ναυπάκτου.

Η εταιρεία ζητά από τον Δήμο να αναλάβει την προβολή της εκδήλωσης στους Δημότες, καθώς επίσης και να διαθέσουμε την Παπαραλάμπειο αίθουσα, να πληρώσουμε δηλαδή το ποσοστό που αναλογεί.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε την κυρία Ζιαμπάρα. Ο λόγος στον κύριο Κοτρωνιά.

Κοτρωνιάς: Συμφωνούμε.

Πρόεδρος: Το θέμα περνάει ομόφωνα.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Ζιαμπάρα, μετά από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις:

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με την Ελληνική Εταιρεία Νευροεπιστημών και για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει την προβολή της εκδήλωσης προς τους πολίτες του Δήμου και να διαθέσει την Παπαχαραλάμπειο αίθουσα για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης