ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ “Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου (εκτός Αφροξυλιάς, Μαμουλάδας, Βομβοκούς και Σκάλας)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.:    7099 /04-03-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

1. Ο Δήμος Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ναυπάκτου (εκτός Αφροξυλιάς, Μαμουλάδας, Βομβοκούς και Σκάλας» προϋπολογισμού 145.261,79 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 180.481,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τόσο το έντυπο οικονομικής προσφοράς όσο και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στο Αντίρριο μέχρι και την Πέμπτη 21 /03 / 2013 (Πληροφορίες κ. Νικόλαος Σάκκος ή Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414 ή 26343-60405 και fax: 26340-31889).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δημαρχείο Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλ/νίας, στις 26 / 03 / 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

   Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

          α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.)  που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή ή (εντός νομού έδρας και σ’ έναν δεύτερο νομό της επιλογής της) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

          β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

          γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

    Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

    Γ)  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

   Δ)  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.905,24 ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2013 και Λοιπές Επιχορηγήσεις στον προϋπολογισμού του έτους 2013. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι οχτώ (8) ημερολογιακοί μήνες.

7.   Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

8.   Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ναύπακτος 04 Μαρτίου 2013

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Ιωάννης Μπουλές