ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ “Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. – Καστανιάς (Α’ ΦΑΣΗ)”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.:   7087/04-03-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

1. Ο Δήμος Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008, για την ανάθεση του έργου: «Οδοποιία σύνδεσης 24ης Ε.Ο. – Καστανιάς (Α’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 48.385,12 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τόσο το έντυπο οικονομικής προσφοράς όσο και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στο Αντίρριο μέχρι και την Πέμπτη 14 / 03 / 2013 (Πληροφορίες κ. Νικόλαος Σάκκος ή κ. Αθανάσιος Πετσίνης, τηλ.: 26343-60414 ή 26343-60405 και fax: 26340-31889).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (πρώην Δημαρχείο Αντιρρίου) του Νομού Αιτωλ/νίας, στις  19 / 03 / 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:

     α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή A2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

     β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π..

     γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

     δ.  Εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 967,70 ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. 2010 με εγγεγραμμένη πίστωση 60.000,00 € στον προϋπολογισμού του έτους 2013. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΟΧΤΩ (8) ημερολογιακοί μήνες.

7.   Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

8.   Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

Ναύπακτος 04 Μαρτίου 2013

Ο Δήμαρχος

 

 

Ιωάννης Μπουλές