Αριθ. απόφασης 11/2011-Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Αντιρρίου και Ναυπάκτου και σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπακτίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 11/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συγχώνευση των ΔΕΥΑ  Αντιρρίου και Ναυπάκτου και σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπακτίας»

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.


ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 6ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης «Συγχώνευση των ΔΕΥΑ  Αντιρρίου και Ναυπάκτου και σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπακτίας» και έδωσε το λόγο στο κ. δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις του αρ. 109 ν. 3852/2010 που αναφέρουν:

« “Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων”

1. Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., πρώτου βαθ μού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύο νται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβά νεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατά σταση των δημοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυμία, ο σκοπός, η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης και κάθε άλλο στοι χείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλί ου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπει σέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσε ων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθω σης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λή ξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυ τοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθε μία από αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω από φασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των διοικήσε ων των υφιστάμενων επιχειρήσεων.

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε α ντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβου λίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επι χειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για ό λες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του δημοτικού συμβουλίου, συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός προσωπι κού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβου λίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μεταφέρεται τυχόν πλεονάζον προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων σε νομικά πρόσωπα του δήμου με την ίδια σχέση εργασίας. Το προ σωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμ βάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για το προσωπι κό των νομικών προσώπων στα οποία μεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέ ρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και α σφαλιστικές συνέπειες.

5. Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε προσωπο παγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντί στοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο για το διορι σμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζο νται αναλόγως και στη συγχώνευση των Δημοτικών Επι χειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).»

B.Το ΦΕΚ 159/16-02-2000 που αφορά  την σύσταση της ΔΕΥΑ Ναυπάκτου.

Γ. Τα με Αριθ. 2038/02-02-2000, ΦΕΚ 421/30-03-2000, απ. 4043/07-03-2000 και τις τροποποιητικές αυτής 20184/2000 (ΦΕΚ 139/13-02-2001) & 23475/2001 (ΦΕΚ 1608/04-12-2001) που αφορούν την σύσταση  της ΔΕΥΑ Αντιρρίου

Δ. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06.και πρότεινε να ληφθεί απόφαση ως εξής:

Α. Συγχωνεύουμε  σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ναυπακτίας» τα κατωτέρω υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν στο Δήμο Ναυπακτίας:

1.Την Δ.Ε.Υ.Α Αντιρρίου

2. Την Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου

Β. 1.Το αντικείμενο της ΔΕΥΑ περιγράφεται στις διατάξεις του αρ. 1 ν. 1069/80 ως εξής:  «Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας, εξαιρέσει των πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και των μειζόνων αυτών περιοχών, δύναται να συνιστώνται κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου εις έκαστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας ή υπό πλειόντων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων είναι  επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δύνανται να εφαρμόζονται και εις περιπτώσεις μετατροπής εις επιχείρησιν συνεστημένων συνδέσμων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων.

Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητος των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του “Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.

Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγούμενης παραγράφου επιχειρήσεις είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιοτήτός των.»

2.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπακτίας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της ως και τις πηγές χρηματοδοτήσεως της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης».  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/06 ΦΕΚ Α΄114/2006 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).

3. Έδρα της Επιχείρησης είναι η Ναύπακτος.

4. Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ναυπακτίας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.

5. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιχείρησης είναι απεριόριστη.

6. Η σύσταση της Επιχείρησης δικαιολογείται διότι:

α) Με την σύσταση αυτής κατά τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και η οποία θα έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια το όλο κύκλωμα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Ναυπακτίας, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

β) Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα κοινοτικά προγράμματα, από δανειοδότηση και από ιδίους πόρους που προβλέπονται υπέρ της Επιχείρησης από το Ν. 1069/1980.

7. Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών:

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.

8.Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπει σέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσε ων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθω σης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λή ξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυ τοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθε μία από αυτές

9. Περιουσία της Επιχείρησης:

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα επί της βάσης των εγκεκριμένων ή εγκριθησομμένων μελετών εκτελεσθέντα ή εκτελεσθησόμενα έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, όλοι οι υπάρχοντες υπόνομοι και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι οι εκβάλλοντες αμέσως ή εμμέσως στο δίκτυο υπόνομοι ή ανοιχτοί αγωγοί, ως επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.

10. Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπίζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/80, άρθρα 10 έως και 16 και 27 και 28, ήτοι:

α) το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, για μια δεκαετία από τις 1ης Ιανουαρίου του επόμενου της συστάσεως της επιχείρησης έτους, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 11 Ν. 1069/1980).

β) το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδομές που βρίσκονται στην περιφέρεια του δήμου, καταβαλλόμενο για μια δεκαετία από της ενάρξεως του επομένου από της συστάσεως της επιχειρήσεως έτους (άρθ. 12 Ν. 1069/1980).

γ) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (αρθ. 13 Ν. 1069/80).

δ) Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. γ’ Ν. 1069/80).

ε) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ δ ‘ και άρθ. 15 Ν. 1069/80).

στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου ύδρευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ε’ Ν. 1069/80).

ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ στ Ν. 1069/80).

η) Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ζ’ Ν. 1069/80).

θ) Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού (αρθ. 10 παρ 1 εδαφ η’ Ν. 1069/80).

ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ο’ Ν. 1069/80).

ια) Οι συνεισφορές τρίτων δια την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ι Ν. 1069/80).

ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτή (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ια’ Ν. 1069/80).

ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (αρθ 10 παρ 1 αδαφ ιβ’ Ν. 1069/80).

ιδ) Έσοδα εισπραττόμενα από της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, ως και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

11.  Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε α ντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβου λίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επι χειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για ό λες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα ληφθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης  του δημοτικού συμβουλίου, θα συνταχθεί  εσωτερικός κανονισμός  προσωπι κού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού.

12. Η Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Από τα μέλη αυτά τέσσερις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου (εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι της πλειοψηφίας και ένας (1) της μειοψηφίας), ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αφού αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, ένας είναι εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Ναυπάκτου που υποδεικνύεται με απόφαση του Συλλογικού του Οργάνου και ένας δημότης ή κάτοικος του δήμου που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, (ο οποίος αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού (άρθρα 3 & 5 παρ 4 Ν. 1069/80).  Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση νέων μελών.

13. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθ. 3 παρ 1 Ν. 1069/80 και 206 και 207 του Ν. 1069/80).

14. Κάλυψη δαπάνης.  Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.»

Στη συνέχεια δόθηκαν κάποιες διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από  Δ.Σ.

Από τη συζήτηση του θέματος αυτού απουσίαζε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη  Συγχώνευση  σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ναυπακτίας» τα κατωτέρω υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν στο Δήμο Ναυπακτίας:

1.Την Δ.Ε.Υ.Α Αντιρρίου

2. Την Δ.Ε.Υ.Α Ναυπάκτου

Β. 1.Το αντικείμενο της ΔΕΥΑ περιγράφεται στις διατάξεις του αρ. 1 ν. 1069/80 ως εξής:  «Δια την άσκησιν των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του κυκλώματος υδρεύσεως και αποχετεύσεως οικιστικών κέντρων της Χώρας, εξαιρέσει των πόλεων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βόλου και των μειζόνων αυτών περιοχών, δύναται να συνιστώνται κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου εις έκαστον Δήμον ή Κοινότητα της Χώρας ή υπό πλειόντων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων είναι  επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Αι ανωτέρω Επιχειρήσεις αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρος, διεπόμενα υπό των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό νόμου.

Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δύνανται να εφαρμόζονται και εις περιπτώσεις μετατροπής εις επιχείρησιν συνεστημένων συνδέσμων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων.

Αι επιχειρήσεις υδρεύσεως και αποχετεύσεως λειτουργούν υπό μορφήν Δημοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητος των καθώς και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του “Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.

Αι προβλεπόμεναι υπό της προηγούμενης παραγράφου επιχειρήσεις είναι αρμόδιαι δια την μελέτην, κατασκευήν, συντήρησιν, εκμετάλλευσιν, διοίκησιν και λειτουργίαν των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεως ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, ως και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής αρμοδιοτήτός των.»

2.Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ναυπακτίας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητας της ως και τις πηγές χρηματοδοτήσεως της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης».  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/06 ΦΕΚ Α΄114/2006 και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).

3. Έδρα της Επιχείρησης είναι η Ναύπακτος.

4. Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ναυπακτίας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.

5. Η διάρκεια λειτουργίας της Επιχείρησης είναι απεριόριστη.

6. Η σύσταση της Επιχείρησης δικαιολογείται διότι:

α) Με την σύσταση αυτής κατά τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και η οποία θα έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ευελιξία, αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια το όλο κύκλωμα ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης του Δήμου Ναυπακτίας, με την εκτέλεση και λειτουργία των συναφών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

β) Εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα κοινοτικά προγράμματα, από δανειοδότηση και από ιδίους πόρους που προβλέπονται υπέρ της Επιχείρησης από το Ν. 1069/1980.

7. Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και υπηρεσιών:

Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.

8.Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπει σέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσε ων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθω σης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λή ξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυ τοδικαίως από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθε μία από αυτές

9. Περιουσία της Επιχείρησης:

Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα επί της βάσης των εγκεκριμένων ή εγκριθησομμένων μελετών εκτελεσθέντα ή εκτελεσθησόμενα έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, όλοι οι υπάρχοντες υπόνομοι και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, όλοι οι εκβάλλοντες αμέσως ή εμμέσως στο δίκτυο υπόνομοι ή ανοιχτοί αγωγοί, ως επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων.

10. Έσοδα της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία θεσπίζονται από τις διατάξεις του ν. 1069/80, άρθρα 10 έως και 16 και 27 και 28, ήτοι:

α) το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, για μια δεκαετία από τις 1ης Ιανουαρίου του επόμενου της συστάσεως της επιχείρησης έτους, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 11 Ν. 1069/1980).

β) το ειδικό τέλος 3% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από οικοδομές που βρίσκονται στην περιφέρεια του δήμου, καταβαλλόμενο για μια δεκαετία από της ενάρξεως του επομένου από της συστάσεως της επιχειρήσεως έτους (άρθ. 12 Ν. 1069/1980).

γ) Δωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35% επί των δαπανών μελετών και κατασκευών των πάσης φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (αρθ. 13 Ν. 1069/80).

δ) Το τέλος συνδέσεως μετά του δικτύου αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. γ’ Ν. 1069/80).

ε) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και αποχέτευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ δ ‘ και άρθ. 15 Ν. 1069/80).

στ) Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου ύδρευσης (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ε’ Ν. 1069/80).

ζ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ στ Ν. 1069/80).

η) Η αξία καταναλισκόμενου ύδατος (αρθ. 10 παρ. 1 εδαφ. ζ’ Ν. 1069/80).

θ) Η εγγύηση χρήσεως υδρομετρητού (αρθ. 10 παρ 1 εδαφ η’ Ν. 1069/80).

ι) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθ. 10 παρ. 1 εδαφ ο’ Ν. 1069/80).

ια) Οι συνεισφορές τρίτων δια την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ι Ν. 1069/80).

ιβ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτή (αρθ 10 παρ 1 εδαφ ια’ Ν. 1069/80).

ιγ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (αρθ 10 παρ 1 αδαφ ιβ’ Ν. 1069/80).

ιδ) Έσοδα εισπραττόμενα από της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, ως και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

11.  Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε α ντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβου λίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επι χειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για ό λες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα ληφθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης  του δημοτικού συμβουλίου, θα συνταχθεί  εσωτερικός κανονισμός  προσωπι κού, στον οποίο εντάσσονται οι θέσεις του αναγκαίου προσωπικού.

12. Η Επιχείρηση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Από τα μέλη αυτά τέσσερις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου (εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι της πλειοψηφίας και ένας (1) της μειοψηφίας), ένας είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αφού αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, ένας είναι εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Ναυπάκτου που υποδεικνύεται με απόφαση του Συλλογικού του Οργάνου και ένας δημότης ή κάτοικος του δήμου που έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, (ο οποίος αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού (άρθρα 3 & 5 παρ 4 Ν. 1069/80).  Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση νέων μελών.

13. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις της και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο αντιπρόεδρος (άρθ. 3 παρ 1 Ν. 1069/80 και 206 και 207 του Ν. 1069/80).

14. Κάλυψη δαπάνης.  Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης