Αριθ. απόφασης 08/2011-Κατάργηση των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν οι συνεννούμενοι δήμοι και μεταφορά των υπολοίπων τους στο νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 08/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Κατάργηση των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν οι συνεννούμενοι δήμοι και μεταφορά των υπολοίπων τους στο νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του δήμου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη την πιο κάτω εισήγηση της Δ/νσης των Οικονομικών του Δήμου:

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:

«1. Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταμείο  Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο  τέλος κάθε έτους κατατίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι  κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά  μία μονάδα το πολύ. Το προϊόν του τόκου εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας  ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή  προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου. Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και  χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.»

Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008) Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο, η οποία ορίζει τα εξής:

«1.Καθορίζει ως ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ή κοινοτικού ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης του οικείου ΟΤΑ, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενός δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που του κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφασή μας περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2.Το δημοτικό  συμβούλιο, με απόφασή του που εκδίδεται αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος που αφορά ο προϋπολογισμός, δύναται να καθορίζει μικρότερο χρηματικό ποσό, τηρούμενο σε μετρητά στο ταμείο του δήμου ή της κοινότητας, από το ανωτέρω τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες αυτού»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010:

«1.Οι δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθμού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο δήμο αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.»

Στην εγκ.45/74300/28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής:

«Οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων που διατηρούν οι καταργούμενοι δήμοι, δεν είναι σκόπιμο να κλείσουν άμεσα με τη λήξη του έτους (31/12/2010), έτσι ώστε να υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για την πρώτη πληρωμή των αποδοχών (του Ιανουαρίου 2011), την εξόφληση επιταγών που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2010 και την απόδοση των κρατήσεων που αναλογούν σε κάθε δήμο.

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει συνεννόηση με την αντίστοιχη τράπεζα για τις αναγκαίες προσαρμογές στα στοιχεία των λογαριασμών καθώς και για τη γνωστοποίηση των στοιχείων των υπαλλήλων που θα εξουσιοδοτηθούν για τη διαχείριση των λογαριασμών.

Στο χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος, το δημοτικό συμβούλιο θα επιλέξει την τράπεζα, στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών που θα καταργηθούν (άρθρο 171 παρ. 2 ν. 3463/2006)»

Ο Δήμος Ναυπακτίας  προέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 από τη συνένωση των Δήμων Ναυπάκτου,Αντιρρίου,Αποδοτίας,Πυλλήνης,Πλατάνου και Χάλκειας.

Οι παραπάνω συνενούμενοι Δήμοι τηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στα ακόλουθα τραπεζικά ιδρύματα ως εξής:

- ο Δήμος Ναυπάκτου διατηρούσε στην Εμπορική Τράπεζα τους

84356743  (αρ.λογαριασμού), με υπόλοιπο  121.812,00  ευρώ

84723941  (αρ.λογαριασμού), με υπόλοιπο           12,09  Ευρώ

84903817  (αρ.λογαριασμού), με υπόλοιπο            40,67 Ευρώ

85328336  (αρ.λογαριασμού), με υπόλοιπο            11,28 Ευρώ

85421468  (αρ.λογαριασμού), με υπόλοιπο          58,28 Ευρώ

85725963  (αρ.λογαριασμού), με υπόλοιπο          76,90 Ευρώ

86425807  (αρ.λογαριασμού), με υπόλοιπο        116,65 Ευρώ

86756455  (αρ.λογαριασμού), με υπόλοιπο    22.677,25 Ευρώ

Και στο  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με υπόλοιπο 222.260,25  Ευρώ

- ο Δήμος Αντιρρίου διατηρούσε τον

5157-047562-184 (αρ.λογαριασμού), στη Τράπεζα Πειραιώς με υπόλοιπο 1.360.529,43 Ευρώ

5157-026216-367(αρ.λογαριασμού), στη Τράπεζα Πειραιώς με υπόλοιπο 61.637,33 Ευρώ

5157-010773-398(αρ.λογαριασμού), στη Τράπεζα Πειραιώς με υπόλοιπο 13,69  Ευρώ

3051304209400-7 (αρ.λογαριασμού), στη Αχαικη Συνεταιριστική Τράπεζα με υπόλοιπο 78.818,29  Ευρώ

Και στο  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με υπόλοιπο    89.944,09  Ευρώ

- ο Δήμος Αποδοτίας στο  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με υπόλοιπο   283.005,15 ευρώ

- ο Δήμος Πυλλήνης στο  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με υπόλοιπο 443.964,04 ευρώ

- ο Δήμος Χάλκειας στο  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με υπόλοιπο 247.221,61 ευρώ

- ο Δήμος Πλατάνου στο  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με υπόλοιπο 520.281,51 ευρώ

Λόγω του ότι ο Δήμος Ναυπακτίας είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παραπάνω συνενούμενων Δήμων κατά την παρ.1 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010, θα πρέπει τα υπόλοιπα των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών να μεταφερθούν σε νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ναυπακτίας .

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε

1. να αποφασίσετε τη Τράπεζα για άνοιγμα λογαριασμού όψεως προκειμένου να κατατίθεται εντόκως το μέρος των εσόδων που υπερβαίνει το όριο του ποσού που καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008) ή το μικρότερο όριο που θέτει κάθε φορά τυχόν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ.

2. την κατάργηση των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν οι συνενούμενοι Δήμοι σε τραπεζικά ιδρύματα και τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

Η οικονομική υπηρεσία εισηγείται το άνοιγμα έντοκου λογαριασμού στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων καθώς επίσης και να ανοιχθούν νέοι λογαριασμοί στις τράπεζες που έχουν επιλεχθεί από τους υπαλλήλους του Δήμου Ναυπακτίας για να κατατίθεται μόνο η μισθοδοσία τους.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάργηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν οι συνενούμενοι δήμοι σε τραπεζικά ιδρύματα και τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης