Αριθ. απόφασης 5/2011-Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την παράταση συμβάσεων του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό του ΟΕΚ Ι και ΟΕΚ ΙΙΙ.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 5/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την παράταση συμβάσεων του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό του ΟΕΚ Ι και ΟΕΚ ΙΙΙ.».

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Παράταση συμβάσεων ΟΕΚΙ και ΟΕΚ ΙΙΙ

Σχετ: 1. Η από 10-9-10 σύμβαση του «Ναύπακτος Ι»

2. Η από 10-9-10 σύμβααη του «Ναύπακτος ΙΙΙ

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και για την ολοκλήρωση των έργων «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό του ΟΕΚ εισηγούμαστε για την παράταση των συμβάσεων και εκτέλεσης των παραπάνω έργων μέχρι 10-3-2011 μεταξύ των συμβαλλομένων:

 1. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ΟΕΛ
 2. Δήμος Ναυπάκτου

Διότι εκκρεμούν οι εγκρίσεις των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και οι απορροφήσεις των σχετικών πιστώσεων». Τέλος ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου και πρότεινε την έγκριση της εισήγησης της υπηρεσίας.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
 2. Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων των έργων «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό ΟΕΚ Ι και ΟΕΚ ΙΙΙ» δήμου Ναυπάκτου μέχρι 10-3-2011 μεταξύ των συμβαλλομένων: Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ΟΕΛ και Δήμος Ναυπάκτου διότι εκκρεμούν οι εγκρίσεις των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και οι απορροφήσεις των σχετικών πιστώσεων.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης