Αριθ. απόφασης 3/2011-Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ναυπακτίας για τα έτη 2011-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 3/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ναυπακτίας για τα έτη 2011-2012

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 20084/27-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Παναγόπουλου Παναγιώτη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στο Δημοτικό Υπάλληλο κ. Ασημακόπουλο Δημήτριο

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Πατούχας Παντελής κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011- 2012, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη εκ των οποίων τα 2 θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τα 2 θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.

Το σύνολο της μειοψηφίας αποφάσισε η ανάδειξη να γίνει με φανερή ψηφοφορία.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών   μελών   της   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήτοι:

α. υποψήφιοι  τακτικοί  οι  κ.κ Κεχαγιάς Κων/νος, Νούλας Κων/νος και β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ Κούκουνας Αθανάσιος, Κονίδας Παναγιώτης, οι οποίοι και αναδείχτηκαν ομόφωνα με φανερή ψηφοφορία.

Στη συνέχεια κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι κ.κ Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα, Καλαβριζιώτης Ανδρέας, Καρκατσούλης Δημήτριος και Σικώλας Χρήστος και για αναπληρωματικά  μέλη οι  κ.κ. Εγγλέζος Χρήστος, Ζιαμπάρα Μαρία και Σαλαμούρας Χρήστος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι ο κ. Καλαβριζιώτης Ανδρέας έλαβε 27 ψήφους, η κ. Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα έλαβε 27 ψήφους, ο κ. Καρκατσούλης Δημήτριος έλαβε 26 ψήφους, ο κ. Σικώλας Χρήστος έλαβε 20 ψήφους, ο κ. Κεχαγιάς Κων/νος έλαβε 22 ψήφους, η κ. Νούλας Κων/νος έλαβε 21 ψήφους .

Ακολούθησε  η διαδικασία εκλογής των αναπληρωματικών  μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  οι   Δημοτικοί   Σύμβουλοι   κ.κ Σαλαμούρας Χρήστος με 27 ψήφους ,Εγγλέζος Χρήστος με 26 ψήφους, Ζιαμπάρα Μαρία με 26 ψήφους, , Κονίδας Παναγιώτης με 25 ψήφους και Κούκουνας Αθανάσιος με 24 ψήφους.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011-2012 ως εξής: Τακτικά Μέλη: Καλαβριζιώτης Ανδρέας, Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα,  Καρκατσούλης Δημήτριος , Σικώλας Χρήστος, Κεχαγιάς Κων/νος, Νούλας Κων/νος.

Αναπληρωματικά Μέλη: Σαλαμούρας Χρήστος, Εγγλέζος Χρήστος,, Ζιαμπάρα Μαρία, Κονίδα Παναγιώτη και Κούκουνα Αθανάσιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκλέγει:

Ως τακτικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011-2012:

τους κ. Καλαβριζιώτη Ανδρέα, Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα, (ομόφωνα με 27 ψληφους)  Καρκατσούλη Δημήτριο  ( κατά πλειοψηφία με 26 ψήφους υπέρ και μία κατά) Σικώλα Χρήστο, (κατά πλειοψηφία με  με είκοσι ψήφους υπέρ και επτά ψήφους κατά) Κεχαγιά Κων/νο,(  κατά πλειοψηφία  με 22 ψήφους υπέρ και πέντε κατά) Νούλα Κων/νο.  (κατά πλειοψηφία με  εικοσιένα ψήφους υπέρ και έξι κατά)

Ως  Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διετία 2011-2012:

τους Σαλαμούρα Χρήστο, ( κατά πλειοψηφία  με 25 ψήφους υπέρ και δύο ψήφους κατά) Εγγλέζο Χρήστο, (κατά πλειοψηφία με 24 ήφους υπέρ και τρεις κατά)  Ζιαμπάρα Μαρία,( κατά πλειοψηφία με   23  ψήφους υπέρ και τέσσερις  ψήφους κατά),Κονίδα Παναγιώτη  (κατά  πλειοψηφία  25 ψήφους υπέρ και  δύο κατά) ,Κούκουνα  Αθανάσιο ( κατά πλειοψηφία με 19 ψήφους υπέρ και οκτώ ψήφους κατά)

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης