Αριθ. απόφασης 2/2011-Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ναυπακτίας για τα έτη 2011-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 2/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ναυπακτίας για τα έτη 2011-2012

Στη Ναύπακτο σήμερα 2 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 20084/27-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ.Παναγόπουλου Παναγιώτη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

Στη συνεδρίαση παρόν ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στο Δημοτικό Υπάλληλο κ. Ασημακόπουλο Δημήτριο

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Πατούχας Παντελής κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011- 2012, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά 6 τακτικά μέλη εκ των οποίων τα 2 θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τα 2 θα προέρχονται από το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σ’ αυτή με τον τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.

Το σύνολο της μειοψηφίας αποφάσισε η ανάδειξη να γίνει με φανερή ψηφοφορία.

Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης πρότεινε ως τακτικά μέλη από το σύνολο της μειοψηφίας τους Κούκουνα Αθανάσιο και Κουτσοσπύρου Μαρία. Ο Δημ. σύμβουλος κ. Κοτσανάς συμφώνησε με την πρόταση του κ. Παπαθανάση.  Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Δ.Σ κ. Καρακώστας ο οποίος είπε ότι κατά την άποψή του οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας δεν πρέπει να προέρχονται από μία παράταξη και έθεσε και ο ίδιος υποψηφιότητα για τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής. Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του συνόλου της μειοψηφίας όπου με 10 ψήφους Υπέρ και 1 ψήφο κατά αναδείχτηκαν ως τακτικά μέλη από το σύνολο της μειοψηφίας οι κ. Κούκουνας Αθανάσιος και Κουτσοσπύρου Μαρία.

Στη συνέχεια προτάθηκαν από τον Δ.Σ κ. Παπαθανάση ως  υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ Καρναχωρίτης Μιχαήλ και Τσουκαλάς Κων/νος. Ο κ. Καρακώστας εξέφρασε την ίδια άποψη και έθεσε και ο ίδιος υποψηφιότητα για αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής. Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του συνόλου της μειοψηφίας όπου με 10 ψήφους Υπέρ και 1 ψήφο Κατά αναδείχτηκαν ως αναπληρωματικά μέλη από το σύνολο της μειοψηφίας οι κ. Καρναχωρίτης Μιχαήλ και Τσουκαλάς Κων/νος.

Στη συνέχεια κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι κ.κ Βίτσας Δημήτριος, Δούρος Παναγιώτης, Παναγόπουλος Παναγιώτης και Τσέλιος Σπυρίδων και για αναπληρωματικά  μέλη οι  κ.κ. Γούλας Γεώργιος, Σταυρόπουλος Κων/νος, Χαλαζιάς Νικόλαος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι ο κ. Βίτσας Δημήτριος έλαβε 27 ψήφους, ο κ. Δούρος Παναγιώτης έλαβε 27 ψήφους, ο κ. Παναγόπουλος Παναγιώτης έλαβε 26 ψήφους, ο κ. Τσέλιος Σπυρίδων έλαβε 26 ψήφους, ο κ. Κούκουνας Αθανάσιος έλαβε 22 ψήφους, η κ. Κουτσοσπύρου Μαρία έλαβε 24 ψήφους . Ακολούθησε  η διαδικασία εκλογής των αναπληρωματικών  μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι   Δημοτικοί   Σύμβουλοι   κ.κ Γούλας Γεώργιος με 26 ψήφους, Σταυρόπουλος Κων/νος με 26 ψήφους, Χαλαζιάς Νικόλαος με 27 ψήφους, Καρναχωρίτης Μιχαήλ με 24 ψήφους και Τσουκαλάς Κων/νος με 25 ψήφους.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012 ως εξής: Τακτικά Μέλη: Βίτσας Δημήτριος , Δούρος Παναγιώτης,  Παναγόπουλος Παναγιώτης, Τσέλιος Σπυρίδων, Κουτσοσπύρου Μαρία, Κούκουνας Αθανάσιος.

Αναπληρωματικά Μέλη: Χαλαζιάς Νικόλαος ,Γούλας Γεώργιος, Σταυρόπουλος Κων/νος , Τσουκαλάς Κων/νος και Καρναχωρίτης Μιχαήλ.

Οπότε  το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εκλέγει:

1.   Ως  τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012:

τους κ. Βίτσα Δημήτριο , Δούρο Παναγιώτη, (27 ψήφους ομόφωνα)  Παναγόπουλο Παναγιώτη, Τσέλιο Σπυρίδωνα, ( κατά πλειοψηφία με 26 ψήφους υπέρ και μία κατά),Κουτσοσπύρου Μαρία(κατά πλειοψηφία νε  24 ψήφους υπέρ και  τρεις κατά) και Κούκουνα Αθανάσιο. (κατά  πλειοψηφία με 22 ψήφους υπέρ και πέντε  κατά)

2. Ως  αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012:

τους Χαλαζιά Νικόλαο (27 ψήφους ομόφωνα) ,Γούλα Γεώργιο, Σταυρόπουλο Κων/νο ,                                                                                                                                                   (κατά πλειοψηφία με 26 ψήφους και ύστερα  από κλήρωση  δεύτερος αναπληρωματικός είναι ο κ. Γούλας).Τσουκαλά Κων/νο ( κατά πλειοψηφία  με 25 ψήφους  υπέρ και δύο ψήφους κατά ) και Καρναχωρίτη  Μιχαήλ. ( κατά  πλειοψηφία 24 ψήφους υπέρ  και τρεις  κατά)

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  3/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης