Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας – 11/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 6-3-2013
Αριθ. Πρωτ. 11

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ
• Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας κ. Παπαγεωργίου Ηλία
• Υπάλληλο Δήμου Ναυπακτίας κα Χωραφά Σταυρούλα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας».

Σας παρακαλούμε τη Δευτέρα 11-3-2013 και ώρα 18.00, να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε τακτική συνεδρίαση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έναρξη λειτουργίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας. Ενημέρωση από Πρόεδρο Δ.Σ.
2. Μετάταξη υπαλλήλου κας Μπισμπίκη Αγγελικής από ΛΤΑ σε ΔΛΤΝ.
Ένταξη στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
3. Διεκδίκηση για άμεση καταβολή από το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας όλων των ταμειακών εισροών Ναυπακτίας (έσοδα – δαπάνες) για το διάστημα από την επομένη της απογραφής (1/8/2012) μέχρι την έναρξη λειτουργίας 4/3/2013.
4. Συζήτηση επί διεκδίκησης ταμειακών εισροών Ναυπακτίας (έσοδα – δαπάνες) από 1/1/2012 μέχρι την ημέρα της απογραφής (31/7/2012).
5. Ανάθεση της ταμειακής υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 240, παραγρ. 2, Ν.3463/2006).
Επίσης ανάθεση της εξυπηρέτησης του ΔΛΤΝ σε τεχνικά θέματα (μελέτες, επιβλέψεις κ.α.) στις Τ.Υ. του Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 3, παραγρ. 4 του ΠΔ 171/87 & ΕΔ 17/2001 Υπ. Εσωτερικών)..
6. Λήψη απόφασης προκήρυξης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών ΔΛΤΝ σε υπηρεσίες:
α) Ηλεκτρολόγου – συντηρητή λιμενικού φωτισμού Ναύπακτου & Αντιρρίου και
β) Εργολάβου καθαρισμού ακτών και παραλιών στις ζώνες λιμένος Ναυπάκτου & Αντιρρίου.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της σύνταξης του τεχνικού προγράμματος Δ.Λ.Τ.Ν. για το έτος 2013.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της σύνταξης του προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Ν. για το έτος 2013.
9. Ενημέρωση από υπάλληλο κα Μπισμπίκη Αγγελική για τις οφειλές επαγγελματιών ζώνης λιμένος έτους 2012 και παλαιότερα.
10. Επικαιροποίηση υπέρ του ΔΛΤΝ βεβαιωθέντων από το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας στη Δ.Ο.Υ. οφειλών επαγγελματιών και για τα έτη 2010-2012.
11. Ενημέρωση από υπάλληλο κα Μπισμπίκη Αγγελική για τρέχουσες οφειλές Λ.Τ. Αιτωλοακαρνανίας, που ενδεχομένως θα βαρύνουν το Δ.Λ.Τ. Ναυπακτίας.
Ενημέρωση και λήψη απόφασης για οφειλή του Λ.Τ. Αιτ/νίας στη ΔΕΗ.
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του καθορισμού μισθωμάτων επαγγελματιών ζώνης λιμένος για το έτος 2013. Ομοίως για μισθώματα περιπτέρων. Ενημέρωση από κα Μπισμπίκη Αγγελική.
13. Συζήτηση επί συζητηθείσας στο εφετείο αγωγής εργολάβου κ. Βασιλόπουλου κατά του Δ.Λ.Τ.Ν. για παλαιότερη οφειλή. Ενημέρωση από κα Σακελλάρη Βίκυ.
14. Ορισμός τριμελούς επιτροπής καταστροφής αχρήστων υλικών & εξοπλισμού που παρελήφθησαν από το ΛΤ Αιτωλ/νίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ