Αριθ. απόφασης 4/2011-Ψήφισμα για την μη δημιουργία λατομείου στο Αλμπάνι της Καλαβρούζας της δημοτικής ενότητας Χάλκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 4/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ψήφισμα για την μη δημιουργία λατομείου στο Αλμπάνι της Καλαβρούζας της δημοτικής ενότητας Χάλκειας

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Ψήφισμα για τη μη δημιουργία λατομείου στο Αλμπάνι της Καλαβρούζας της δημοτικής ενότητας Χάλκειας» και έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με την απόφαση του Υπουργείου για την λειτουργία λατομείου στη δυτική πλευρά του όρους Κλόκοβα στη θέση Αλμπάνι της τοπικής κοινότητας Καλαβρούζας. Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος είπε ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του κ. δημάρχου ομόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του παραπάνω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος της δημοτικής ενότητας Χάλκειας, εντός των διοικητικών ορίων της οποίας πρόκειται να λειτουργήσει το λατομείο, κ. Χαλαζιάς Νικόλαος ο οποίος έκανε μια αναλυτική – ιστορική αναδρομή του θέματος αυτού και αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία του λατομείου αυτού στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια ο κ. Χαλαζιάς ανέγνωσε το ομόφωνο ψήφισμα όλων των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Χάλκειας για το θέμα αυτό – το οποίο συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Τέλος ο κ. Χαλαζιάς πρότεινε να λάβει απόφαση το Δ.Σ σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ψήφισμα.

Το λόγο πήραν στη συνέχεια οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων κ. Παπαθανάσης, Κοτσανάς και Καρακώστας οι οποίοι αναφέρθηκαν στο θέμα και συμφώνησαν με όσα αναφέρονται και προτείνονται στο ψήφισμα.

Τοποθετήθηκε επίσης και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας κ. Καλαβρουζιώτης Νικόλαος, ενώ ο δημότης κ. Καλαβρουζιώτης επεσήμανε ότι ήδη η εταιρεία έχει προβεί σε ενέργειες για τη λειτουργία του λατομείου και ότι η οριστική λύση του θέματος είναι ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής από λατομική ζώνη.

Τέλος ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο πρότεινε την δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής αποτελούμενη από τους  από τον  ίδιο, τον αντιδήμαρχο κ. Χαλαζιά Νικόλαο, τους δημοτικούς συμβούλους κ. Καρακώστα Κων/νο, Καρναχωρίτη Μιχαήλ και τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας κ. Καλαβρουζιώτη Νικόλαο η οποία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους εμπλεκόμενους φορείς για να αποχαρακτηριστεί η εν λόγω περιοχή ως λατομική ζώνη και βέβαια να μη λειτουργήσει λατομείο στο Αλμπάνι της τοπικής κοινότητας Καλαβρούζας.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
 2. Εγκρίνει ως έχει το ψήφισμα των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Χάλκειας του δήμου Ναυπακτίας  – το οποίο και συνοδεύει την απόφαση αυτή. Το Δημοτικό Συμβούλιο συμπαρίσταται ενεργά στους κατοίκους της δημοτικής ενότητας Χάλκειας που αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανό τον τόπο τους και διατρανώνει την βούλησή του να αγωνιστεί ώστε να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Χάλκειας.
 3. Ορίζει διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούμενη από τον  κ. δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο κ. Χαλαζιά Νικόλαο, τους δημοτικούς συμβούλους κ. Καρακώστα Κων/νο, Καρναχωρίτη Μιχαήλ και τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας κ. Καλαβρουζιώτη Νικόλαο, η οποία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τους εμπλεκόμενους φορείς για να αποχαρακτηριστεί η εν λόγω περιοχή ως λατομική ζώνη και βέβαια να μη λειτουργήσει λατομείο στο Αλμπάνι της τοπικής κοινότητας Καλαβρούζας.
 4. Να δοθεί η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στο θέμα μέσω του Αθηναϊκού και Τοπικού Τύπου και των Ηλεκτρονικών ΜΜΕ και να ενημερωθούν οι Βουλευτές του νομού, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και λοιποί πολιτικοί φορείς.
 5. Ανάλογα με την εξέλιξη του θέματος και ύστερα από τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων της παραπάνω δημοτικής ενότητας θα προγραμματιστούν οι παραπέρα ενέργειες – κινητοποιήσεις των κατοίκων της δημοτικής ενότητας Χάλκειας.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης