Αριθ. απόφασης 24/2011-Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 24/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους  για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου – Πρόεδρος
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου – Αντιπρόεδρος
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου  – Γραμματέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση του Δ/ντή των Δ/κών υπηρεσιών του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ:

Η διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, γίνεται από επιτροπές.

Οι επιτροπές μπορούν να συγκροτούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους και γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.

Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προμήθειας, από τρεις δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συγκρότηση της επιτροπής ή εάν εκ της φύσεως της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας τους οποίους ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτουν τότε αυτοί υποδεικνύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ή των φορέων του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού. Για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 211.129 Ευρώ στην παραπάνω επιτροπή της παραγράφου αυτής είναι δυνατό να συμμετέχουν επί πλέον ως μέλη δύο δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι ειδικότητας ανάλογης της φύσεως της προμήθειας.

Εάν ο δήμος ή η κοινότητα δεν διαθέτει τέτοιους υπαλλήλους τότε αυτοί υποδεικνύονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εκ των υπαλλήλων των φορέων που αναφέρονται ανωτέρω.

Σε όλες τις επιτροπές, μαζί με τα τακτικά μέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά μέλη.

Ύστερα από τα ανωτέρω , παρακαλούμε όπως με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτήσετε την αναφερόμενη στο θέμα επιτροπή για το έτος 2011»

Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος πρότεινε την εξής επιτροπή:

Τακτικά Μέλη

 1. Μηνόπουλος Αθανάσιος, δημοτικός υπάλληλος
 2. Παπακωστόπουλος Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος
 3. Μαθιουδάκης Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Δημοπούλου Μαργαρίτα, δημοτικός υπάλληλος
 2. Αναγνόπουλος Αλέξιος, δημοτικός υπάλληλος
 3. Ζορμπάς Παναγιώτης, δημοτικός υπάλληλος

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή από δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους  για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεση προμηθειών του Δήμου που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α η οποία έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. Μηνόπουλος Αθανάσιος, δημοτικός υπάλληλος
 2. Παπακωστόπουλος Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος
 3. Μαθιουδάκης Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Δημοπούλου Μαργαρίτα, δημοτικός υπάλληλος
 2. Αναγνόπουλος Αλέξιος, δημοτικός υπάλληλος
 3. Ζορμπάς Παναγιώτης, δημοτικός υπάλληλος

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης