Αριθ. απόφασης 23/2011-Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 23/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους  για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου –Πρόεδρος
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου  -Αντιπρόερος
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου – Γραμματέας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των μελών του εισήγηση του Δ/ντή των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ, η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για την συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σ’ αυτή ορίζεται και ο πρόεδρός της.

Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή και την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να ζητήσει από άλλον ΟΤΑ τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων από άλλον ΟΤΑ, την επιτροπή συγκροτεί ο Γενικός Γραμμάτεας της Περιφέρειας, ως ανωτέρω, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου δήμου ή της κοινότητας εκ των υπαλλήλων των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που υπηρετούν στο νομό. Εάν ο Γενικός         Γραμματέας της Περιφέρειας αναφέρει ότι αδυνατεί να συμπληρώσει την επιτροπή από υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό, τα ελλείποντα μέρη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών από υπαλλήλους και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως με απόφαση του Δ.Σ συγκροτήσετε την αναφερόμενη στο θέμα επιτροπή για το έτος 2011.»

Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος πρότεινε την εξής επιτροπή:

Τακτικά Μέλη

 1. Παπαγεωργίου Ηλίας, δημοτικός υπάλληλος
 2. Καραγεώργου Παναγιώτης, δημοτικός υπάλληλος
 3. Χριστογιάννης Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Κούκουνα Παρασκευή, δημοτικός υπάλληλος
 2. Λαουρδέκης Παναγιώτης, δημοτικός υπάλληλος
 3. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή από δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους  για την παραλαβή προμηθειών του Δήμου που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) η οποία έχει ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. Παπαγεωργίου Ηλίας, δημοτικός υπάλληλος
 2. Καραγεώργου Παναγιώτης, δημοτικός υπάλληλος
 3. Χριστογιάννης Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Κούκουνα Παρασκευή, δημοτικός υπάλληλος
 2. Λαουρδέκης Παναγιώτης, δημοτικός υπάλληλος
 3. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, δημοτικός υπάλληλος

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης