Αριθ. απόφασης 21/2011- Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 21/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός  τριών Δημοτικών  Συμβούλων  για την καταστροφή  αντικειμένων του Δήμου  που δεν έχουν καμία αξία

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και  έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, αντικείμενα του δήμου που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του Δ.Σ ύστερα από γνώμη της επιτροπής η οποία αποτελείται από τρεις συμβούλους που ορίζονται από το Δ.Σ και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από την μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του Δ.Σ για την διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του δήμου.

Επειδή πράγματι για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές γνώσεις προτείνουμε η επιτροπή αυτή να συγκροτηθεί από δύο συμβούλους, εκ των οποίων ο ένας από τη μειοψηφία και από ένα τεχνικό υπάλληλο του δήμου. Επίσης με την ίδια απόφαση ένας εκ των Δ.Σ θα οριστεί πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε να οριστεί επιτροπή  η οποία θα αποτελείται από τρεις Δημοτικούς   Συμβούλους  τους κ.κ Σταυρόπουλο Κων/νο, Δούρο Παναγιώτη και αναπληρωτή τον κ. Τσέλιο Σπυρίδωνα που θα ασχοληθούν   για την καταστροφή  αντικειμένων του Δήμου  που δεν έχουν καμία αξία. Σε περίπτωση δε, που θα χρειαστεί ένας τεχνικός υπάλληλος ορίζεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Μαθιουδάκης Δημήτριος. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης προτάθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Κων/νος.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τριμελής  επιτροπή  η οποία θα αποτελείται από   τους Δημοτικούς   Συμβούλους  κ.κ Σταυρόπουλο Κων/νο, Δούρο Παναγιώτη και Τσουκαλά Κων/νο και αναπληρωτή τον κ. Τσέλιο Σπυρίδωνα  που θα ασχοληθούν   για την καταστροφή  αντικειμένων του Δήμου  που δεν έχουν καμία αξία.

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί ένας τεχνικός υπάλληλος ορίζεται ο υπάλληλος του δήμου κ. Μαθιουδάκης Δημήτριος.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης