Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ. Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-3-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9056


Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 19-3-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων πρ/σμού 2013.
2. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή εφ΄άπαξ επιδόματος του Ν.Δ. 57/73.
3. Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης.
4. Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών..
5. Έγκριση δαπάνης για Προνοιακά επιδόματα.
6. Απαλλαγή υπολόγου για αμοιβή υποθηκοφυλακείων.
7. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για ην επίδοση της υπ’αριθμ.22/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης