Αριθ. απόφασης 45/2011-Αίτημα του ιδρύματος Γεωργίου και Μαρίας Αθανασιάδη-Νόβα για την υπόδειξη κεντρικού σημείου της πόλης όπου θα στηθεί η προτομή του Γ. Αθανασιάδη-Νόβα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 45/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αίτημα του ιδρύματος Γεωργίου και Μαρίας Αθανασιάδη-Νόβα για την υπόδειξη κεντρικού σημείου της πόλης όπου θα στηθεί η προτομή του Γ. Αθανασιάδη-Νόβα.

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3887/16-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος  εκτός  της ημερήσιας διάταξης  το οποίο συζητήθηκε   στο τέλος μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ  κ.κ. Παπαθανάσης, ,Τσουκαλάς και Κουτσοσπύρου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 6ο θέμα της ημερήσιας  αναφορικά με το  αίτημα του ιδρύματος Γεωργίου και Μαρίας Αθανασιάδη-Νόβα για την υπόδειξη κεντρικού σημείου της πόλης όπου θα στηθεί η προτομή του Γ. Αθανασιάδη-Νόβα. Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Ως πιθανές θέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος προτείνει: α) το πλάτωμα Κ. Κοζώνη, απέναντι από τη βόρεια πλευρά της οικίας Νόβα β) τον ευρύτερο χώρο κοντά στο κτήμα Νόβα που βρίσκεται το πρώην ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ και γ) το πλάτωμα στην Ψανή απέναντι από τη πλαζ.

Σε περίπτωση θετικής αποδοχής του αιτήματος, το ίδρυμα θα καλύψει τόσο τα έξοδα της προτομής όσο και της κατασκευής ανάλογου βάθρου όπου θα στηθεί η προτομή και ο δήμος Ναυπακτίας δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα ανέφερε ότι απευθύνθηκε στο σύλλογο αρχιτεκτόνων για να εκφράσει την άποψή του επί του υπ’ αριθ. 2012/27-1-2011 αιτήματος του Ιδρύματος. Ο σύλλογος αρχιτεκτόνων είπε ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση της προτομής στον ευρύτερο χώρο κοντά στο κτήμα Νόβα που βρίσκεται που βρίσκεται το πρώην ξενοδοχείο Ξενία.

Τέλος ο κ. δήμαρχος  είπε ότι συμφωνεί με την προαναφερόμενη θέση τοποθέτησης της προτομής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα του Ιδρύματος  Γεωργίου και Μαρίας Αθανασιάδη- Νόβα για την τοποθέτηση  προτομής του αείμνηστου Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα στον ευρύτερο χώρο κοντά στο κτήμα Νόβα που βρίσκεται το ξενοδοχείο Ξενία.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης