Αριθ. απόφασης 43/2011-Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων τύπου «Π» έμπροσθεν τραπεζικών καταστημάτων Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 43/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων τύπου «Π» έμπροσθεν τραπεζικών καταστημάτων Ναυπάκτου. (Εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας  και πρόταση της επιτροπής ποιότητας  ζωής)

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3887/16-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος  εκτός  της ημερήσιας διάταξης  το οποίο συζητήθηκε   στο τέλος μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ  κ.κ. Παπαθανάσης, ,Τσουκαλάς και Κουτσοσπύρου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης   αναφορικά με την Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων τύπου «Π» έμπροσθεν τραπεζικών καταστημάτων Ναυπάκτου.(Εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας  και πρόταση της επιτροπής ποιότητας  ζωής).

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση του θέματος που φαίνεται στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της απόφασης αυτής.

Ο Δήμαρχος πρότεινε να εγκριθεί η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Δ.Σ  κ Κοτσανάς  αναφέρθηκε στην συζήτηση και την πρόταση της  Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου στις ιδιαιτερότητες που μπορεί  να υπάρχουν για κάθε πιστωτικό ίδρυμα και τα  κυκλοφοριακά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν .

Ο  Δ.Σ κ Νούλας αναφέρθηκε στους νόμους που διέπουν την ρύθμιση των θεμάτων αυτών .

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ Θωμάς Γρηγορίου αναφέρθηκε στην απόφαση της κοινότητας για το θέμα.

Ο Δ.Σ κ Παπαθανάσης είπε ότι δεν έχουν αντίρρηση να μπουν τα  εμπόδια αλλά με τις προϋποθέσεις που θέτει η Δημοτική Κοινότητα..

Στη συνέχεια τέθηκε στη ψηφοφορία η πρόταση του κ Παπαθανάση και η πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Οι Δ .Σ κ Κεχαγιάς , κ Κοτσανάς και κ Κονίδας δήλωσαν παρών.

Ο ΔΣ κ  Παπαθανάσης ψήφισε την πρόταση όπως και οι ΔΣ Τσουκαλάς  Κουτσοσπύρου, Κούκουνας, Καρναχωρίτης, Κοτρωνιάς και Καρακώστας .

Ενώ όλοι οι άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 18 ψήφους ΥΠΕΡ, 7 ψήφους ΚΑΤΑ, 2 ψήφους ΠΑΡΩΝ

Χορηγεί την άδεια τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων από σιδηροσωλήνα  βαρέως τύπου Φ2 ΙΝS με στρογγυλεμένες ακμές με σχήμα <<Π>> μέγιστου μήκους 1,50 μέτρου έκαστου, ύψους 0,80μ. και με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους 1.00μ και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα  όρασης. Τα μεταλλικά αυτά εμπόδια θα τοποθετηθούν προ των καταστημάτων μεταξύ οικοδομικής  και ρυμοτομικής γραμμής, προς πρόληψη εγκληματικών πράξεων κατά της περιουσίας του προσωπικού και των πελατών αυτών.

Η τοποθέτηση θα γίνει με έξοδα των τραπεζών και κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπάκτου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλάτος ικανό για την  ασφαλή διέλευση των πεζών.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης