Αριθ. απόφασης 42/2011-Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων στάθμευσης έξι (6) υπηρεσιακών αυτοκινήτων του δήμου στο δυτικό τμήμα της οδού Κοζώνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 42/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων στάθμευσης έξι (6) υπηρεσιακών αυτοκινήτων του δήμου στο δυτικό τμήμα της οδού Κοζώνη. (εισήγηση τεχνικής  υπηρεσίας και πρόταση  της επιτροπής  ποιότητας ζωής)

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3887/16-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος  εκτός  της ημερήσιας διάταξης  το οποίο συζητήθηκε   στο τέλος μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ  κ.κ. Παπαθανάσης, ,Τσουκαλάς και Κουτσοσπύρου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 3ο θέμα της ημερήσιας  αναφορικά με την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων στάθμευσης έξι (6) υπηρεσιακών αυτοκινήτων του δήμου στο δυτικό τμήμα της οδού Κοζώνη (εισήγηση τεχνικής  υπηρεσίας και πρόταση  της επιτροπής  ποιότητας ζωής).

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος πρότεινε να εγκριθούν 6 θέσεις στάθμευσης στην οδό Κοζώνη για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα  του δήμου.

Εκφράστηκαν αντιρρήσεις για την πρόταση του Δημάρχου από τον κο Παπαθανάση και τον κο Νούλα και δήλωσαν ότι καταψηφίζουν την πρόταση του Δημάρχου. Ο κος Παπαθανάσης δήλωσε ότι υπάρχει απόφαση για το θέμα και ο κος Νούλας είπε ότι είναι πολλές οι θέσεις στάθμευσης για το Δήμο.

Ο κος Δήμαρχος ανταπαντώντας επισήμανε ότι οι ανάγκες του Δήμου τώρα είναι πολλές αφού μόνο οι αντιδήμαρχοι είναι 6.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κου Δημάρχου. Κατά της πρότασης του δημάρχου ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παπαθανάσης, Κοτρωνιάς, Τσουκαλάς, Κουτσοσπύρου, Καρναχωρήτης, Νούλας και Κούκουνας.Ο δημοτικός σύμβουλος κος Καρακώστας ήταν εκτός αίθουσας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος αυτού.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 19 ψήφους ΥΠΕΡ και 7 ψήφους ΚΑΤΑ

 1. Την δέσμευση 6 θέσεων στάθμευσης για Υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου Ναυπακτίας επί του δυτικού άκρου της οδού Κοζώνη.
 2. Η Διεύθυνση της  Τεχνικής Υπηρεσίας να προβεί άμεσα στην οριοθέτηση και τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων για να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης