Αριθ. απόφασης 41/2011-Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για τις ημέρες που θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίουΔήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 41/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για τις ημέρες που θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις.(εισήγηση-πρόταση της   επιτροπής ποιότητας ζωής)

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3887/16-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος  εκτός  της ημερήσιας διάταξης  το οποίο συζητήθηκε   στο τέλος μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ  κ.κ. Παπαθανάσης, ,Τσουκαλάς και Κουτσοσπύρου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερήσιας αναφορικά με την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για τις ημέρες που θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις.(εισήγηση-πρόταση της   επιτροπής ποιότητας ζωής).

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

O Δήμαρχος είπε ότι στην πόλη θα πραγματοποιηθούν αποκριάτικες εορταστικές εκδηλώσεις και θα πρέπει κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων το αστυνομικό τμήμα τροχαίας σε συνεργασία με την δημοτική αστυνομία να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των οχημάτων και των πεζών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.H Αντιδήμαρχος κ Ζιαμπάρα πήρε το λόγο και είπε ότι την Τσικνοπέμπτη στην οδό Τζαβέλα θα γίνει διπλής κατευθύνσεως και την Κυριακή ημέρα Καρναβαλικής Παρέλασης η οδός Αθηνών θα κλείσει στο Κεφαλόβρυσο στις 5 και 30 και η οδός Μπότσαρη στο Λιμάνι περίπου στις  7.:00. Τέλος τέθηκε υπόψη και η απόφαση της δημοτικής κοινότητας η οποία συμφωνεί με την παραπάνω πρόταση.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Αναθέτει στο αστυνομικό τμήμα τροχαίας και στο Λιμενικό Σταθμό Ναυπάκτου σε συνεργασία  με την δημοτική αστυνομία την λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα κρίνει απαραίτητα για τη διευκόλυνση των οχημάτων και των πεζών κατά την διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων.
 2. Tην τσικνοπέμπτη 24 Φεβρουαρίου η οδός Τζαβέλα να γίνει δρόμος  διπλής κατευθύνσεως  από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή 6 Μαρτίου ημέρα της καρναβαλικής παρέλασης  η οδός Αθηνών να κλείσει στο Κεφαλόβρυσο στις 5:30 το  απόγευμα και η οδός Μπότσαρη να κλείσει στο Λιμάνι περίπου στις 7 μ.μ.
 3. Η Δ/νση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου να προσφέρει την όποια υλικοτεχνική υποστήριξη απαιτηθεί για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης