Αριθ. απόφασης 38/2011-Καθορισμός της αμοιβής του δικηγορικού γραφείου Μάριου Χαινταρλή και Μαρίας Μαγαλιού, για τις ενέργειες που έκανε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την ακύρωση της αριθμ.ΕΠΠ/ΠΙ/Φ6/12096/17.09.2010 (ορθή επανάληψη) τεκμαρτής άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση «Αλμπάνι» του τέως Δήμου Χάλκειας. Σύμφωνα με το άρθρο 281 § 3 του Κώδικα δικηγόρων (σχετ. υπ’αριθμ.3/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 38/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Καθορισμός της αμοιβής του δικηγορικού γραφείου Μάριου Χαινταρλή και Μαρίας Μαγαλιού, για τις ενέργειες που έκανε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την ακύρωση της αριθμ.ΕΠΠ/ΠΙ/Φ6/12096/17.09.2010 (ορθή επανάληψη) τεκμαρτής άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση «Αλμπάνι» του τέως Δήμου Χάλκειας. Σύμφωνα με το άρθρο 281 § 3 του Κώδικα δικηγόρων (σχετ. υπ’αριθμ.3/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής).

Στη Ναύπακτο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 1929/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Χαλαζιάς Νικόλαος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός της αμοιβής του δικηγορικού γραφείου Μάριου Χαινταρλή και Μαρίας Μαγαλιού, για τις ενέργειες που έκανε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την ακύρωση της αριθμ.ΕΠΠ/ΠΙ/Φ6/12096/17.09.2010 (ορθή επανάληψη) τεκμαρτής άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση «Αλμπάνι» του τέως Δήμου Χάλκειας. Σύμφωνα με το άρθρο 281 § 3 του Κώδικα δικηγόρων (σχετ.υπ’αριθμ.3/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής)».

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

O κύριος δήμαρχος αναφέρθηκε στην υπ’αρθ.3/11 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής , με την οποία ανατέθηκε στο δικηγορικό γραφείο Αθηνών Μάριου Χαϊνταρλή-Μαρίας Μαγαλιού η πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών και συγκεκριμένα:

Η σύνταξη και κατάθεση I Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010 (Ορθή Επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως Δήμου Χάλκειας Ν Αιτωλοακαρνανίας  για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>> της Ε.Υ.Δ.Ε Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου καθώς και κάθε προγενέστερης ή μεταγενέστερης , εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, με σκοπό την ακύρωσή τους, ii Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή της   άνω υπ’αριθ.πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010(Ορθή Επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως Δήμου Χάλκειας Ν.Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>>, καθώς και κάθε προγενέστερης ή μεταγενέστερης, εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας , πράξης ή  παράλειψης της Διοίκησης, με σκοπό την αναστολή τους.

Αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων ότι η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου Μάριου Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α 14135)-Μαρίας Μαγαλιού (Α.Μ.Δ.Σ.Α 27399),ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000E), το οποίο επιμερίζεται ως εξής: α ποσό τριών χιλιάδων ευρώ (3.000E) με τη σύνταξη και κατάθεση Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της υπ’αριθ.πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010(Ορθή Επανάληψη)τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως Δήμου Χάλκειας Ν.Αιτωλοακαρνανίας για ην κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>> της Ε.Υ.Δ.Ε Μελετών-Κατασκευών-Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου β. ποσό δύο χιλιάδων ευρώ(2.000E) με τη σύνταξη και κατάθεση Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή της ως άνω υπ’αριθ.πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010(Ορθή Επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως Δήμου Χάλκειας Ν.Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>> της Ε.Υ.Δ.Ε Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου, με σκοπό την αναστολή τους γ. ποσό δύο χιλιάδων ευρώ(2.000E) για την Παράσταση και νομική εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η νόμιμη φορολογική παρακράτηση δικηγορικών υπηρεσιών είκοσι τοις εκατό(20%) και δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, που επιβαρύνει τον Δήμο.

Ρητά ορίζεται ότι η κατανομή της οριζόμενης από την παρούσα απόφαση αμοιβής στους προαναφερόμενους δικηγόρους γίνεται κατά την κρίση τους.

II.Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο δικηγορικό Γραφείο Μάριου-Χαϊνταρλή-Μαρίας Μαγαλιού πραγματοποιείται, βάσει του 72 παρ.ιε του ν.3852/2010, λόγω της μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει τόσο στα θέματα των κανόνων της διοικητικής διαδικασίας και της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της πολεοδομικής -χωροταξικής  και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ειδικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση λατομικών δραστηριοτήτων, Τα θέματα που συνδέονται με την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων απαιτούν εξειδικευμένη  επιστημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι προαναφερόμενοι δικηγόροι λόγω εξειδίκευσης τους τόσο στο διοικητικό δίκαιο, όσο και στα αντικείμενα της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, αντικείμενο που ο μεν πρώτος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)και στο οποίο η δεύτερη έχει εξειδικευτεί σε σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών)

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την πραγματοποίηση των παρακάτω ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αρθ.3/11 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής , με την οποία ανατέθηκε στο δικηγορικό γραφείο Αθηνών Μάριου Χαϊνταρλή-Μαρίας Μαγαλιού και συγκεκριμένα:

Η σύνταξη και κατάθεση I Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010 (Ορθή Επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως Δήμου Χάλκειας Ν Αιτωλοακαρνανίας  για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>> της Ε.Υ.Δ.Ε Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου καθώς και κάθε προγενέστερης ή μεταγενέστερης , εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας, πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, με σκοπό την ακύρωσή τους, ii Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή της   άνω υπ’αριθ.πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010(Ορθή Επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως Δήμου Χάλκειας Ν.Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>>, καθώς και κάθε προγενέστερης ή μεταγενέστερης, εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας , πράξης ή  παράλειψης της Διοίκησης, με σκοπό την αναστολή τους.

2. Καθορίζει σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων ότι η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου Μάριου Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α 14135)-Μαρίας Μαγαλιού (Α.Μ.Δ.Σ.Α 27399),ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000E), το οποίο επιμερίζεται ως εξής: α ποσό τριών χιλιάδων ευρώ (3.000E) με τη σύνταξη και κατάθεση Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της υπ’αριθ.πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010(Ορθή Επανάληψη)τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως Δήμου Χάλκειας Ν.Αιτωλοακαρνανίας για ην κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>> της Ε.Υ.Δ.Ε Μελετών-Κατασκευών-Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου β. ποσό δύο χιλιάδων ευρώ(2.000E) με τη σύνταξη και κατάθεση Αίτησης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή της ως άνω υπ’αριθ.πρωτ.ΕΠΠ/Π1/Φ6/12096/17.09.2010(Ορθή Επανάληψη) τεκμαρτής <<άδειας λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση <<Αλμπάνι>> του τέως Δήμου Χάλκειας Ν.Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη των αναγκών σε δάνεια υλικά του έργου του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα>> της Ε.Υ.Δ.Ε Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου, με σκοπό την αναστολή τους γ. ποσό δύο χιλιάδων ευρώ(2.000E) για την Παράσταση και νομική εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης.

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η νόμιμη φορολογική παρακράτηση δικηγορικών υπηρεσιών είκοσι τοις εκατό(20%) και δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, που επιβαρύνει τον Δήμο.

Ρητά ορίζεται ότι η κατανομή της οριζόμενης από την παρούσα απόφαση αμοιβής στους προαναφερόμενους δικηγόρους γίνεται κατά την κρίση τους.

II.Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης στο δικηγορικό Γραφείο Μάριου-Χαϊνταρλή-Μαρίας Μαγαλιού πραγματοποιείται, βάσει του 72 παρ.ιε του ν.3852/2010, λόγω της μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει τόσο στα θέματα των κανόνων της διοικητικής διαδικασίας και της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και στα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της πολεοδομικής -χωροταξικής  και περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ειδικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση λατομικών δραστηριοτήτων, Τα θέματα που συνδέονται με την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων απαιτούν εξειδικευμένη  επιστημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι προαναφερόμενοι δικηγόροι λόγω εξειδίκευσης τους τόσο στο διοικητικό δίκαιο, όσο και στα αντικείμενα της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, αντικείμενο που ο μεν πρώτος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)και στο οποίο η δεύτερη έχει εξειδικευτεί σε σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών)

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  1/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης