Αριθ. απόφασης 31/2011-Καθορισμός αυτοτελών οικισμών δήμου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 31/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Καθορισμός αυτοτελών οικισμών δήμου Ναυπακτίας

Στη Ναύπακτο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 1929/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Πατούχας Παντελής του Νικολάου, πρόεδρος Δ.Σ
 2. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου, αντιπρόεδρος Δ.Σ
 3. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου, γραμματέας Δ.Σ
 4. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 5. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 6. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 7. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 8. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 9. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 10. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 11. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 12. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 13. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 14. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 15. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 16. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 17. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 18. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 19. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 20. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 21. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 22. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 23. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 24. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 25. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 26. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 27. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Χαλαζιάς Νικόλαος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός αυτοτελών οικισμών δήμων».

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Ο κ. δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ το υπ’ αριθ. 1032/42/10-1-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου –Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με το οποίο ο δήμος πρέπει να καθορίσει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τους αυτοτελείς οικισμούς της περιοχής του σε επίπεδο δημοτικής και κοινοτικής κοινότητας και να τους καταγράψει στα φύλλα των αυτοτελών οικισμών, στα οποία αναγράφονται οι αυτοτελείς οικισμοί των δήμων. Αν δεν έχει γίνει καμία μεταβολή στην πραγματική κατάσταση των οικισμών αυτών τότε δεν θα γίνει στο φύλλο καμία διόρθωση. O κ. δήμαρχος συνεχίζοντας είπε ότι το θέμα αυτό είναι επείγον γιατί σύμφωνα με την εγκ. 1 της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας υπάρχει προθεσμία καθώς η έναρξη απογραφής των κτιρίων ξεκινά την 1-2-2011 και ολοκληρώνεται στις 28-2-2011 και για να ξεκινήσει η διενέργεια της απογραφής είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι αυτοτελείς οικισμοί με απόφαση του Δ.Σ.. Τέλος ενημέρωσε ότι ύστερα από σχετική αλληλογραφία της κεντρικής υπηρεσίας του δήμου με όλες τις δημοτικές ενότητες για το θέμα αυτό προκύπτει ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στους οικισμούς της περιφέρειας του δήμου Ναυπακτίας με κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες αιτίες και επομένως οι οικισμοί της περιφέρειας του δήμου Ναυπακτίας, πλέον παραμένουν ως έχουν, από την τελευταία απογραφή του έτους 2001.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το επείγον του θέματος.
 2. Καθορίζει τους αυτοτελείς οικισμούς του δήμου Ναυπακτίας όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κατά την απογραφή του 2001 και την εφαρμογή του Ν. 3852/2010.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  1/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης