Αριθ. απόφασης 30/2011-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων που προβλέπονται από τις διατάξεις των Α.Ν. 445 και 446/1937.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 30/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων που προβλέπονται από τις διατάξεις των Α.Ν. 445 και 446/1937. (Ένας εκπρόσωπος για κάθε συμβούλιο οι οποίοι θα εκτελούν χρέη Προέδρου των παραπάνω Συμβουλίων και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου που θα εκτελεί χρέη Γραμματέα των ανωτέρω συμβουλίων).

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών του  την  εισήγηση  του Δ/ντή  των διοικητικών  υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95 στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων κινηματογράφων, που συγκροτείται με απόφαση Νομάρχη (Α.Ν 445/37, 446/37 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43 Α) και της υπ’ αριθ. 7004/15/7/λβ από 21-9-92 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Κυβέρνησης Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης), συμμετέχει εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ ως πρόεδρος. Χρέη γραμματέα των ανωτέρω συμβουλίων εκτελεί υπάλληλος του ΟΤΑ.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Δ.Σ για την λήψη σχετικής απόφασης ορισμού τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του δήμου.

Χρέη γραμματέα προτείνεται να εκτελέσει η δημοτική υπάλληλος Κανέλλου Αθηνά με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Παπαναγιώτου Χρύσα».

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος  ο οποίος πρότεινε  ως εκπρόσωπους του Δήμου  στα  συμβούλια  τους εξής: 1. Για το  πρωτοβάθμιο συμβούλιο την αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα Μαρία και υπάλληλο  τον κ. Ασημακόπουλο Δημήτριο και 2. Για το δευτεροβάθμιο συμβούλιο την αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα Μαρία και γραμματέα  του συμβουλίου  τον υπάλληλο του Δήμου Ασημακόπουλο Δημήτριο.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  εκπροσώπους του Δήμου στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια επιθεωρήσεως θεάτρων, κινηματογράφων  τους εξής:

1. Στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο την αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα Μαρία και υπάλληλο  τον κ. Ασημακόπουλο Δημήτριο και

2. Στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο την αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα Μαρία και  γραμματέα  του συμβουλίου  τον υπάλληλο του Δήμου κ. Ασημακόπουλο Δημήτριο.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης