Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 27/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-3-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9817

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 27-3-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Eισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης κατά την διεξαγωγή του αθλητικού λαϊκού αγώνα 7ος ο Γύρος της Ναυπάκτου την Κυριακή 14/04/2013.
2. Εισήγηση για την λήψη απόφασης, κατόπιν υποβολής αιτήματος του κ.Κυρίτση Λάμπρου, για την τοποθέτηση εικονοστασίου στην θέση Αγριοσυκιά Τ.Κ .Πιτσιναίϊκων

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης